แจ้งเตือน

Promotion

Promotion “Team Lead Private Dinner”

ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย :  ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2565

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย : หัวหน้าทีมทุกท่าน

 

     เงื่อนไขโปรโมชั่น

         รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น

   • หัวหน้าทีมจะได้รับ เรือเหมาลำสำหรับ Private Dinner 1 ลำ มูลค่า 18,000 บาท หากยอดแนะนำการลงทุนสะสมของทีมเพิ่มขึ้น 50 ล้านบาทขึ้นไป โดยเป็นยอดเงินลงทุนใหม่ที่ทำรายการซื้อกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ในช่วงระยะเวลาที่โปรโมชั่นกำหนด (18 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2565) เท่านั้น
   • กองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ประกอบไปด้วย กองทุนที่มีค่า Front End Fee (กองทุนที่มีค่าธรรมเนียมการขาย หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนเท่านั้น)  รวมทั้งกองทุน IPO ที่มีการซื้อระหว่างช่วงโปรโมชั่น (กองทุน SSF และ RMF ไม่ร่วมในโปรโมชั่น) สำหรับกองทุนที่ไม่มีค่าธรรมเนียมการขาย และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน จะไม่นับเป็นยอดผลงานสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ 
   • การนับผลงาน “ยอดแนะนำการลงทุน” จะนับยอดสุทธิที่เพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 18 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 25ุ65 โดยจะนับยอดเงินลงทุนใหม่ที่ทำรายการซื้อหักด้วยยอดทำรายการขายกองทุน เป็นยอดแนะนำการลงทุนสุทธิของทีมในช่วงโปรโมชั่น 
   • รายการโอนย้ายกองทุนจากที่อื่นมายัง FINNOMENA และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและออกจะไม่ถูกนับเป็นผลงานรวมในโปรโมชั่น
   • ประกาศรายชื่อหัวหน้าทีมผู้ได้รับสิทธิ์ในโปรโมชั่น ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
   • กรณีที่มี FA ในทีม แยกทีมออกมาเพื่อตั้งทีมใหม่ จะไม่นับยอดของ FA ท่านนั้นรวมในทีมเดิม
   • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือยกเลิกเงื่อนไข และข้อตกลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีใดๆ การตัดสินใจ การแปลความ และถ้อยคำหรือการดำเนินการของFINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด