แจ้งเตือน

Promotion

Promotion “FA Boost UP Tax Saving Fund Season2”

ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย :  ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2565

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย : ตัวแทนและหัวหน้าทีมทุกท่าน

 

     เงื่อนไขโปรโมชั่น

         รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น

 • FA จะต้องมี “ยอดแนะนำการลงทุนกองทุน Tax Saving Fund” ของลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของ FA แต่ละท่าน โดยเป็นยอดเงินลงทุนใหม่ที่ทำรายการซื้อกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ในช่วงระยะเวลาที่โปรโมชั่นกำหนด (1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2565) เท่านั้น
 • การนับผลงาน “ยอดแนะนำการลงทุนกองทุน Tax Saving Fund” จะนับยอดสุทธิที่เพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2565 โดยจะนับยอดเงินลงทุนใหม่ที่ทำรายการซื้อหักด้วยยอดทำรายการขายกองทุน เป็นยอดแนะนำการลงทุนสุทธิในช่วงโปรโมชั่น ตัวอย่างเช่น ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น ทำรายการซื้อกองทุน ABC จำนวน 2 ล้านบาท และ มีทำรายการขายกองทุน ABC จำนวน 1 ล้านบาท จะนับยอดผลงานรวม 1 ล้านบาท เป็นต้น
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในโปรโมชั่น ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565
  • ใน Tier 1 ท่านจะได้รับ PCASH มูลค่า 200 บาท 
  • ใน Tier 2  ท่านจะได้รับ PCASH มูลค่า 500 บาท
  • ใน Tier 3 ท่านจะได้รับ PCASH มูลค่า 1,000 บาท และหากท่านมียอด AUA เพิ่มทุกๆ 5 แสนบาท ท่านจะได้รับ PCASH เพิ่มขึ้นมูลค่า 500 บาท หมายเหตุ โปรโมชั่นจะถูกนำไปคำนวณรวมกับค่าตอบแทนประจำเดือนของท่าน และทำการจ่าย ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป หากวันที่ 25 ของเดือนนั้นเป็นวันหยุด บริษัทจะจ่ายในวันทำการถัดไป
 • FA จะได้สิทธิ์ตามโปรโมชั่นเฉพาะ Tier ที่สูงสุดเท่านั้น เนื่องจาก FINNOMENA จะนับยอดผลงานรวมทั้งหมด และเงื่อนไขเป็นไปตาม Tier ใด Tier หนึ่งตามยอดแนะนำการลงทุนที่กำหนดไว้เท่านั้น ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลง Tier ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ได้รับรางวัลทำผลงานได้ 2 ล้านบาท จะถือว่าได้รับสิทธิ์ใน Tier ที่ 3 ตามที่โปรโมชั่นกำหนด จะขอเปลี่ยนรับสิทธิ์เป็น Tier ที่ 1 จำนวน 4 รางวัลแทนจะไม่สามารถทำได้ เป็นต้น
 • เงื่อนไขในแต่ละ Tier ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับท่านอื่นได้ทุกกรณี
 • บริษัทจะดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากยอดรวมของค่าตอบแทนทั้งหมดตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และสำหรับตัวแทนที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวแทนมีหน้าที่ในการออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน  ใบกำกับภาษี และส่งให้กับทางบริษัทเมื่อได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีใดๆ การตัดสินใจ การแปลความ และถ้อยคำหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ประเภทกองทุนรวมที่เข้าร่วมโปรโมชั่น เป็นกองทุน Tax Saving Fund ทุกกองทุน ยกเว้น กองทุนตลาดเงิน และ กองทุนตราสารหนี้
 •