แจ้งเตือน

Promotion

                   “รายละเอียดโปรโมชั่น FINNOMENA BIG BONUS”

 

สามารถให้ลูกค้ากดรับสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ :  https://www.finnomena.com/z-admin/campaign-big-bonus/?bt_id=107

ระยะเวลากิจกรรมโปรโมชั่น : ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564

 

       เงื่อนไขกิจกรรม

            รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น

 • ระยะเวลาการสะสมหน่วยลงทุนตามโปรโมชั่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564
 • การรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ลงทุนจะต้องกดปุ่ม “เลือกของรางวัล” ผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ https://www.finnomena.com/z-admin/campaign-big-bonus/                 และกดปุ่ม “ยืนยันของรางวัล” โดยสมบูรณ์จึงจะถือว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ ในการเข้าร่วมโปรโมชั่น
 • ผู้รับสิทธิ์สามารถเลือกของรางวัลได้มากกว่า 1 รายการ  โดยต้องระบุจำนวนชิ้นของรางวัลนั้น ๆ ด้วย  โดยระบบจะคำนวณและสรุปยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิให้                   ตามรายการและจำนวนของรางวัลที่ผู้รับสิทธิ์กดเลือกไว้
 • รายการของรางวัลชนิดเดียวกัน สามารถใช้สิทธิ์เลือกได้จำนวนสูงสุด 5 ชิ้น ต่อหนึ่งสิทธิ์   ยกเว้น Gift Card หน่วยลงทุน K-CASH สามารถใช้สิทธิ์เลือกได้จำนวนสูงสุด 10 ชิ้น ต่อหนึ่งสิทธิ์
 • การได้รับของรางวัล  ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องสะสมยอดเงินลงทุนสุทธิให้ครบและตรงตามเงื่อนไข จึงจะได้รับของรางวัลตามที่เลือกไว้ได้ โดยระบบจะคำนวณเฉพาะยอดเงิน            ลงทุนสะสมสุทธิใหม่ที่มีการลงทุนถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแคมเปญนี้เท่านั้น 
 • ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องทำรายการซื้อกองทุนผ่านแพลตฟอร์ม FINNOMENA และลูกค้าที่ลงทุนกับ FINNOMENA ผ่าน บล. โนมูระ พัฒนสิน สามารถลงทุนเพิ่มเพื่อ                รับสิทธิ์โปรโมชั่น ผ่านบัญชีของ บล. โนมูระ พัฒนสิน ได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่กับ บลน. ฟินโนมีนา
 • การนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิที่เข้าร่วมแคมเปญ
  • บริษัทจะคำนวณจำนวนยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิเฉพาะยอดซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนที่เป็นยอดเงินลงทุนใหม่ของกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นเท่านั้น                   และผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องคงยอดเงินลงทุนไว้จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564  ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะทำการคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้
  • กรณีที่ลูกค้ามีการขายคืน โอนสับเปลี่ยนออก ของกองทุนรวมที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย จำนวนเงินลงทุนที่เกิดจากการทำคำสั่ง                  ดังกล่าวดังกล่าวจะถูกนำไปหักออกจากยอดซื้อและ/หรือ สับเปลี่ยนเข้าในกองทุนนั้น หากยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของกองทุนนั้นหลังจากหักลบการขายคืน             โอนสับเปลี่ยนออก มีมูลค่าน้อยกว่า 0 จะไม่ถูกนำมาคำนวณในยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้รับสิทธิ์ซื้อกองทุน A ซึ่งเข้าร่วมโปรโมชั่น และทำการขายหรือสับเปลี่ยนกองทุน A ออกก่อนวันที่ 31 ก.ค. 64 จำนวนยอดเงินลงทุนสะสม     สุทธิที่นับรวมในโปรโมชั่นจะคำนวณจากยอดซื้อกองทุน A หักออกจากยอดขายหรือสับเปลี่ยนออกของกองทุน A
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องทำการชำระค่าซื้อกองทุนให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 31 ก.ค. 64 กองทุนต่างประเทศก่อนเวลา 11.00 น. และกองทุนภายในประเทศก่อนเวลา 14.00 น.
 • กรณีที่ยอดเงินลงทุนของผู้รับสิทธิ์เป็นเป็นเศษสตางค์ ทาง FINNOMENA ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทิ้ง ตัวอย่างเช่น 999,999.99 บาท จะถือว่ามีมูลค่าเท่ากับ 999,999 บาท
 • ในกรณีที่ผู้รับสิทธิ์ลูกค้ามีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี และลงทุนมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะนำยอดเงินลงทุนของทุกบัญชีมารวมกัน  โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก  (ยอดรวมเงินลงทุนของทุกบัญชี)
 • การตรวจสอบและแก้ไขของรางวัล  ผู้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ และรายการของรางวัลที่เลือกไว้ ได้เองทางหน้าเว็ปไซต์ และสามารถแก้ไขของรางวัลได้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 64 จนถึงวันที่ 9 ส.ค. 64 เท่านั้น
 • การมอบของรางวัลที่เป็นของกำนัล  ทางบริษัทจะส่งจัดส่งของรางวัลให้ผู้รับสิทธิ์ ตามที่อยู่ในการจัดส่ง ที่ผู้รับสิทธิ์แจ้งไว้ ณ ตอนที่กดรับโปรโมชั่น ภายในวันที่ 30 ก.ย. 64  ในกรณีที่ของรางวัลหมด และ/หรือ ยกเลิกนำเข้าและผลิตสินค้าโดยเจ้าของสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเป็นหน่วยลงทุน K-CASH มูลค่าเท่ากับของรางวัลแทน
 • การรับของรางวัลประเภทหน่วยลงทุน K-CASH ผู้รับสิทธิ์ได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน K-CASH และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ finnomena.com/fund/k-cash
 • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน K-CASH ให้ผู้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น โดยจะทำการวางคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน K-CASH ในบัญชีแผนการลงทุนล่าสุด ที่ไม่ใช่แผนการลงทุน Tax saving ของผู้รับสิทธิ์  หลังจากผู้รับสิทธิ์ดำเนินการตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว FINNOMENA จะทำการชำระราคาค่าซื้อให้โดยเรียงลำดับตามเวลาที่เปิดบัญชีและสร้างแผนการลงทุนใหม่สำเร็จของผู้รับสิทธิ์ โดยบริษัทกำหนดวันใดวันหนึ่งไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้รับสิทธิ์ทุกท่านทราบ
 • ของรางวัลทุกประเภทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของแคมเปญ ของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อขัดแย้ง และ/หรือ ข้อขัดข้อง และ/หรือ ข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด

           ประเภทกองทุนรวมที่เข้าร่วมโปรโมชั่น *

 • SSF กองทุนรวมเพื่อการออม ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. ดังนี้ 
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ดูรายละเอียด https://finno.me/ksam-ssf
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ดูรายละเอียด https://finno.me/one-ssf
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ดูรายละเอียด https://finno.me/principal-ssf
 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ดูรายละเอียด https://finno.me/uob-ssf

           RMF กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. ดังนี้

 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ดูรายละเอียด https://finno.me/ksam-rmf
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ดูรายละเอียด https://finno.me/one-rmf
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ดูรายละเอียด https://finno.me/principal-rmf
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ดูรายละเอียด https://finno.me/tmb-rmf
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ดูรายละเอียด https://finno.me/uobam-rmf