แจ้งเตือน

Promotion For FA

” NEW INVESTMENT NEW EXPERIENCE

 

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด มีความยินดีเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย “New Investment, New Experience” โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 31 มีนาคม 2564

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย : ตัวแทนและหัวหน้าทีมทุกท่าน  

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • FA จะต้องมี “ยอดแนะนำการลงทุน” ของลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของ FA แต่ละท่าน โดยเป็นยอดเงินลงทุนใหม่ที่ทำรายการซื้อกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ในช่วงระยะเวลาที่โปรโมชั่นกำหนด (4 มกราคม – 31 มีนาคม 2564) เท่านั้น
 • กองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ประกอบไปด้วยกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมการขาย หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนเท่านั้น สำหรับกองทุนที่ไม่มีค่าธรรมเนียมการขาย และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน จะไม่นับเป็นยอดผลงานสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ 
 • การนับผลงาน “ยอดแนะนำการลงทุน” จะนับวันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยจะนับยอดเงินลงทุนใหม่ที่ทำรายการซื้อหักด้วยยอดทำรายการขายกองทุน (ถ้ามี)  ตัวอย่าง เช่น ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น ทำรายการซื้อกองทุน ABC จำนวน 10 ล้านบาท และ มีทำรายการขายกองทุน ABC จำนวน 9 ล้านบาท จะนับยอดผลงานรวม 1 ล้านบาท เป็นต้น
 • รายการโอนย้ายกองทุนจากที่อื่นมายัง FINNOMENA และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและออกจะไม่ถูกนับเป็นผลงานรวมในโปรโมชั่น
 • ประกาศรายชื่อผู้รับของรางวัล ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564 
 • กรณีได้รับรางวัล Tier 1
  ท่านสามารถนำรางวัลส่วนลดมูลค่า 2,500 บาท หลักสูตรของ Befin Academy  เข้าอบรมได้ภายในเดือนกันยายน 2564 เท่านั้น 
 • กรณีได้รับรางวัล Tier 2 และ Tier 3
  หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลแล้ว ทาง FINNOMENA จะแจ้งกำหนดการสำหรับกิจกรรมรับประทานอาหาร เช่น วันที่, เวลา และ สถานที่ ให้ FA ทราบอีกครั้ง ทาง FINNOMENA ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้กำหนดกิจกรรมดังกล่าว

         หมายเหตุ  ผู้ได้รับรางวัลท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอชดเชยของรางวัลใด ๆ ทุกกรณี 

 • กรณีได้รับรางวัล Tier 4 

         ค่าตอบแทนจากโปรโมชั่นที่ได้รับ จะทำการคำนวณหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาสะสมยอดขาย ซึ่งจะถูกนำไปคำนวณรวมกับค่าตอบแทนประจำเดือนของท่าน 
         และทำการจ่าย ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป หากวันที่ 25 ของเดือนนั้นเป็นวันหยุด บริษัทจะจ่ายในวันทำการถัดไป

 • FINNOMENA จะนับยอดผลงานรวมทั้งหมด และของรางวัลเป็นไปตาม Tier ใด Tier หนึ่งตามยอดแนะนำการลงทุนที่กำหนดไว้เท่านั้น ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลง Tier ของรางวัลได้ ตัวอย่าง เช่น ผู้ได้รับรางวัลทำผลงานได้ 20 ล้านบาท จะได้รับรางวัลใน Tier ที่ 3 ตามที่โปรโมชั่นกำหนด จะขอเปลี่ยนรางวัล เป็น Tier ที่ 2 จำนวน 2 รางวัลแทน จะไม่สามารถทำได้ เป็นต้น
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับท่านอื่นได้ทุกกรณี  
 • บริษัทจะดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากยอดรวมของค่าตอบแทนทั้งหมดตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และสำหรับตัวแทนที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวแทนมีหน้าที่ในการออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และส่งให้กับทางบริษัทเมื่อได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจ การแปลความและถ้อยคำหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด