แจ้งเตือน

Promotion

Promotion “FA-Upselling CAMPAIGN”

 

 ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย : ระหว่างวันที่ 1/03/2023 ถึง 31/03/2023 

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย : ตัวแทนทุกท่าน

 

     เงื่อนไขกิจกรรม

            รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น

  • กรณี ทำยอด AUA ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป จะได้รับรางวัลเป็นหมอนรองคอหมีทิง 1 ตัว (สูงสุด 1 ตัวต่อ FA 1 ราย)
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือยกเลิกเงื่อนไข และข้อตกลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีใดๆ การตัดสินใจ การแปลความ และถ้อยคำหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือว่าท่านได้ยืนยันการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และแนวปฏิบัติกระบวนการขายที่ดี รวมทั้งการแจ้งข้อมูลกองทุนให้ลูกค้าทราบอย่างครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน และจะไม่ทำการเร่งขายแก่ลูกค้า

   เงื่อนไขการรับรางวัล

  •  ทางบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน P-CASH ตามมูลค่าที่ได้รับตามเงื่อนไขกิจกรรมให้กับตัวแทนในแผนการลงทุนล่าสุด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566

  • FA ที่ได้รับรางวัลจะต้องเข้ามารับของรางวัลที่ OFFICE FINNOMENA
  • ผู้รับสิทธิ์ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดหรือมูลค่าเทียบเท่าได้

  • คำตัดสินของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด