แจ้งเตือน

Promotion

Promotion “FA Special TOP UP CAMPAIGN”

กองทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย นับเฉพาะกองทุนที่มี front fee มากกว่า 0.5% ขึ้นไป โดยอ้างอิงข้อมูล Fund Fact Sheet ของแต่ละบลจ. ดังนี้

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10V27wKCDebrYDH1BmVYozyoPzubyoe_LkGAUxHGAGrk/edit?usp=sharing

** หมายเหตุ หากทาง บลจ. มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมในระหว่างแคมเปญเป็นอัตราที่ต่ำกว่าเงื่อนไขที่เรากำหนด (0.5%) ทาง FINNOMENA มีสิทธิพิจารณาการจ่ายโปรโมชั่นให้สอดคล้องกับค่าธรรมเนียมที่ได้รับมาจริง

 

 

 

ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย : ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2565

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย : ตัวแทนทุกท่าน

 

     เงื่อนไขกิจกรรม

            รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น

 • FA จะต้องมี “ยอดแนะนำการลงทุน” ของลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของ FA แต่ละท่าน โดยเป็นยอดเงินลงทุนใหม่ที่ทำรายการซื้อกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ในช่วงระยะเวลาที่โปรโมชั่นกำหนด (17 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 25ุ65) เท่านั้น
 • สำหรับ FA ที่มียอดซื้อกองทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาที่กำหนด และนับเฉพาะกองทุนที่มี front fee มากกว่า 0.5% ขึ้นไป
 • รายการโอนย้ายกองทุนจากที่อื่นมายัง FINNOMENA จะไม่ถูกนับเป็นผลงานรวมในโปรโมชั่น
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในโปรโมชั่น ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565
 • FA จะได้สิทธิ์ตามโปรโมชั่นเฉพาะ Tier ที่สูงสุดเท่านั้น เนื่องจาก FINNOMENA จะนับยอดผลงานรวมทั้งหมด และเงื่อนไขเป็นไปตาม Tier ใด Tier หนึ่งตามยอดแนะนำการลงทุนที่กำหนดไว้เท่านั้น ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลง Tier ได้
 • เงื่อนไขในแต่ละ Tier ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับท่านอื่นได้ทุกกรณี
 • บริษัทจะดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากยอดรวมของค่าตอบแทนทั้งหมดตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และสำหรับตัวแทนที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวแทนมีหน้าที่ในการออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน  ใบกำกับภาษี และส่งให้กับทางบริษัทเมื่อได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือยกเลิกเงื่อนไข และข้อตกลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีใดๆ การตัดสินใจ การแปลความ และถ้อยคำหรือการดาเนินการของFINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือว่าท่านได้ยืนยันการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และแนวปฏิบัติกระบวนการขายที่ดี รวมทั้งการแจ้งข้อมูลกองทุนให้ลูกค้าทราบอย่างครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน และจะไม่ทำการเร่งขายแก่ลูกค้า

   เงื่อนไขการรับรางวัล

 •  ทางบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน P-CASH ตามมูลค่าที่ได้รับตามเงื่อนไขกิจกรรมให้กับตัวแทนในแผนการลงทุนล่าสุด ภายในวันที่ 25 มกราคม 2565

 • ผู้รับสิทธิ์ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดหรือมูลค่าเทียบเท่าได้

 • โดยบริษัทจะดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากยอดรวมของค่าตอบแทนทั้งหมดตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และสำหรับตัวแทนที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวแทนมีหน้าที่ในการออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และส่งให้กับทางบริษัทเมื่อได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

 • มูลค่าของรางวัลที่ได้รับจากโปรโมชั่น จะเป็นมูลค่าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 • คำตัดสินของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด