แจ้งเตือน

Promotion

Promotion “FA Booster & Challenge”

ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย : ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย : ตัวแทนทุกท่าน

 

     เงื่อนไขกิจกรรม

            รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น

 • FA จะต้องมี “ยอดแนะนำการลงทุน” ของลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของ FA แต่ละท่าน โดยเป็นยอดเงินลงทุนใหม่ที่ทำรายการซื้อกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ในช่วงระยะเวลาที่โปรโมชั่นกำหนด (1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 25ุ65) เท่านั้น
 • กองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ประกอบไปด้วย กองทุนที่มีค่า Front End Fee (กองทุนที่มีค่าธรรมเนียมการขาย หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนเท่านั้น)  รวมทั้งกองทุน IPO ที่มีการซื้อระหว่างช่วงโปรโมชั่น (กองทุน SSF และ RMF ไม่ร่วมในโปรโมชั่น) สำหรับกองทุนที่ไม่มีค่าธรรมเนียมการขาย และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน จะไม่นับเป็นยอดผลงานสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ 
 • การนับผลงาน “ยอดแนะนำการลงทุน” จะนับยอดสุทธิที่เพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 25ุ65 โดยจะนับยอดเงินลงทุนใหม่ที่ทำรายการซื้อหักด้วยยอดทำรายการขายกองทุน เป็นยอดแนะนำการลงทุนสุทธิในช่วงโปรโมชั่น ตัวอย่างเช่น ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น ทำรายการซื้อกองทุน ABC จำนวน 10 ล้านบาท และ มีทำรายการขายกองทุน ABC จำนวน 9 ล้านบาท จะนับยอดผลงานรวม 1 ล้านบาท เป็นต้น
 • รายการโอนย้ายกองทุนจากที่อื่นมายัง FINNOMENA และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและออกจะไม่ถูกนับเป็นผลงานรวมในโปรโมชั่น
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในโปรโมชั่น ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
  • ใน Tier 1 ท่านจะได้รับ PCASH มูลค่า 1,000 บาท 
  • ใน Tier 2 ท่านจะได้รับ PCASH มูลค่า 2,000 บาท 
  • ใน Tier 3 ท่านจะได้รับ PCASH มูลค่า 5,000 บาท
  • ใน Tier 4 ท่านจะได้รับ PCASH มูลค่า 8,000 บาท 
  • ใน Tier 5 ท่านจะได้รับ PCASH มูลค่า 12,000 บาท
  • ใน Tier 6 ท่านจะได้รับทองคำแท่งมูลค่า 1 บาท และถ้าท่านมียอด AUA เพิ่มทุกๆ 5 ล้านบาท ท่านจะได้รับ PCASH เพิ่มขึ้นมูลค่า 3,000 บาท หมายเหตุ โปรโมชั่นจะถูกนำไปคำนวณรวมกับค่าตอบแทนประจำเดือนของท่าน และทำการจ่าย ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป หากวันที่ 25 ของเดือนนั้นเป็นวันหยุด บริษัทจะจ่ายในวันทำการถัดไป
  • ใน Tier 7 สำหรับ Team Lead ยอดแนะนำการลงทุนสะสมของทีมทุกๆ 80 ล้านบาทที่เพิ่มขึ้นจะได้รับทองคำ 1 บาท
 • กรณีที่มี FA ในทีม แยกทีมออกมาเพื่อตั้งทีมใหม่ จะไม่นับยอดของ FA ท่านนั้นรวมในทีมเดิม
 • FA จะได้สิทธิ์ตามโปรโมชั่นเฉพาะ Tier ที่สูงสุดเท่านั้น เนื่องจาก FINNOMENA จะนับยอดผลงานรวมทั้งหมด และเงื่อนไขเป็นไปตาม Tier ใด Tier หนึ่งตามยอดแนะนำการลงทุนที่กำหนดไว้เท่านั้น ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลง Tier ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ได้รับรางวัลทำผลงานได้ 10 ล้านบาท จะถือว่าได้รับสิทธิ์ใน Tier ที่ 3 ตามที่โปรโมชั่นกำหนด จะขอเปลี่ยนรับสิทธิ์เป็น Tier ที่ 2 จำนวน 2 รางวัลแทน จะไม่สามารถทำได้ เป็นต้น
 • เงื่อนไขในแต่ละ Tier ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับท่านอื่นได้ทุกกรณี
 •  

   เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ตัวแทนที่ได้รับรางวัลจะต้องสร้างแผนการลงทุน DIY พร้อมตั้งชื่อแผน “FA Booster & Challenge”
  โดยจะต้องสะกดให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ ทางบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน P-CASH ตามมูลค่าที่ได้รับตามเงื่อนไขกิจกรรม ให้กับตัวแทน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

 • ผู้รับสิทธิ์ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดหรือมูลค่าเทียบเท่าได้

 • โดยบริษัทจะดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากยอดรวมของค่าตอบแทนทั้งหมดตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และสำหรับตัวแทนที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวแทนมีหน้าที่ในการออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และส่งให้กับทางบริษัทเมื่อได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

 • มูลค่าของรางวัลที่ได้รับจากโปรโมชั่น จะเป็นมูลค่าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 • คำตัดสินของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด