แจ้งเตือน

Promotion

Promotion “FA Up – Selling Campaign”

ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย : ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย : ตัวแทนและหัวหน้าทีมทุกท่าน

 

       เงื่อนไขกิจกรรม

            รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น

  • FA จะต้องมี “ยอดแนะนำการลงทุน” ของลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของ FA แต่ละท่าน โดยเป็นยอดเงินลงทุนใหม่ที่ทำรายการซื้อกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ในช่วงระยะเวลาที่โปรโมชั่นกำหนด (1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564) เท่านั้น
  • กองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ประกอบไปด้วยกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมการขาย หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนเท่านั้น สำหรับกองทุนที่ไม่มีค่าธรรมเนียมการขาย และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน จะไม่นับเป็นยอดผลงานสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้
  • การนับผลงาน “ยอดแนะนำการลงทุน” จะนับยอดสุทธิที่เพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564 โดยจะนับยอดเงินลงทุนใหม่ที่ทำรายการซื้อหักด้วยยอดทำรายการขายกองทุน เป็นยอดแนะนำการลงทุนสุทธิในช่วงโปรโมชั่น ตัวอย่าง เช่น ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น ทำรายการซื้อกองทุน ABC จำนวน 10 ล้านบาท และ มีทำรายการขายกองทุน ABC จำนวน 9 ล้านบาท จะนับยอดผลงานรวม 1 ล้านบาท เป็นต้น
  • รายการโอนย้ายกองทุนจากที่อื่นมายัง FINNOMENA และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าและออกจะไม่ถูกนับเป็นผลงานรวมในโปรโมชั่น
  • ประกาศรายชื่อผู้รับของรางวัล ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
  • กรณีได้รับรางวัล Tier 1 ท่านจะได้รับ K-CASH มูลค่า 2,000 บาท 
  • กรณีได้รับรางวัล Tier 2 ท่านจะได้รับ K-CASH มูลค่า 4,000 บาท
  • กรณีได้รับรางวัล Tier 3 ท่านจะได้รับK -CASH มูลค่า 10,000 บาท
  • กรณีได้รับรางวัล Tier 4 ท่านจะได้รับ K-CASH มูลค่า 15,000 บาท และถ้าท่านมียอด AUA เพิ่มทุกๆ 5 ล้านบาท ท่านจะได้รับ K-CASH มูลค่า 3,000 บาท หมายเหตุ โปรโมชั่นจะถูกนำไปคำนวณรวมกับค่าตอบแทนประจำเดือนของท่าน และทำการจ่าย ภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป หากวันที่ 25 ของเดือนนั้นเป็นวันหยุด บริษัทจะจ่ายในวันทำการถัดไป
  • รางวัลพิเศษ Tier 5 Extra Tier ท่านจะได้รับทองคำ 1 บาทเพิ่ม
  • รางวัลพิเศษ Tier 6 สำหรับ Team Lead ยอดแนะนำการลงทุนสะสมของทีมทุกๆ 100 ล้านบาทที่เพิ่มขึ้นจะได้รับทองคำ 1 บาท
  • FINNOMENA จะนับยอดผลงานรวมทั้งหมด และของรางวัลเป็นไปตาม Tier ใด Tier หนึ่งตามยอดแนะนำการลงทุนที่กำหนดไว้เท่านั้น ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลง Tier ของรางวัลได้ตัวอย่าง เช่น ผู้ได้รับรางวัลทำผลงานได้ 20 ล้านบาท จะได้รับรางวัลใน Tier ที่ 3 ตามที่โปรโมชั่นกำหนด จะขอเปลี่ยนรางวัล เป็น Tier ที่ 2 จำนวน 2 รางวัลแทน จะไม่สามารถทำได้ เป็นต้น
  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับท่านอื่นได้ทุกกรณี
  • บริษัทจะดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากยอดรวมของค่าตอบแทนทั้งหมดตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และสำหรับตัวแทนที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัวแทนมีหน้าที่ในการออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน  ใบกำกับภาษี และส่งให้กับทางบริษัทเมื่อได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือยกเลิกเงื่อนไข และข้อตกลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีใดๆ การตัดสินใจ การแปลความ และถ้อยคำหรือการดาเนินการของFINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ประเภทกองทุนรวมที่เข้าร่วมโปรโมชั่น เป็นกองทุนที่มีค่า Front End Fee ทุกกองทุน รวมทั้งกองทุน IPO ที่มีการซื้อระหว่างช่วงโปรโมชั่น (กองทุน SSF และ RMF ไม่ร่วมในโปรโมชั่น)