แจ้งเตือน

การขอเอกสาร/หนังสือรับรอง

  • เอกสารหนังสือรับรองการทำงาน/รับรองรายได้

            หากตัวแทนประสงค์จะขอเอกสารหนังสือรับรองการทำงานหรือรับรองรายได้ สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทาง LINE FINNOMENA-FA พร้อมระบุวัตถุประสงค์ในการขอเอกสาร เพื่อให้ทางบริษัทดำเนินการออกเอกสารดังกล่าวให้แก่ตัวแทน

  • เอกสาร 50 ทวิ

          > สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย : ทางบริษัทจะดำเนินการหักภาษีตามอัตราภาษีขั้นบันได จากรายได้ของตัวแทนที่เกิดจากทางบริษัทฯ โดยเมื่อบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่าย จัดส่งเอกสารรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ส่งให้กับตัวแทนทางอีเมล

         > หากรายได้ยังไม่ถึงกำหนดต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย : หากรายได้ของตัวแทนที่เกิดจากทางบริษัทฯ ยังไม่ถึงฐานที่ต้องหักภาษี ตอนสิ้นปีทางบริษัทจะมีการออกเอกสาร 50 ทวิ สรุปรายได้ประจำปีของตัวแทนที่ได้รับจริงจากบริษัท และจะจัดส่งให้ทางอีเมลประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคมของปีถัดไป

  • เอกสารอื่นๆ

        > สำหรับตัวแทนที่ลงทะเบียนเข้าเรียนหลักสูตร CIFA Module1 จะได้รับเอกสารหัก ณ ที่จ่าย จากมูลค่าหลักสูตร โดยตัวแทนต้องนำรายได้ดังกล่าว ไปยื่นภาษีประจำปีด้วยเช่นกัน