แจ้งเตือน

รับรางวัลขวัญถุง 200 บาท!

เพียงเปิดบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA

จำนวนจำกัด! วันนี้ถึง 25 ก.ย. 62 เท่านั้น

ขั้นตอนรับรางวัล

*สำหรับผู้ใช้ที่ไม่เคยลงทุนกับฟินโนมีนาเท่านั้น!

STEP 1 สร้างแผนการลงทุนแรก

เริ่มต้นสร้างแผนลงทุนตามเป้าหมายที่คุณต้องการ ยกเว้นแผนการลงทุน DIY

STEP 2 เปิดบัญชีลงทุนในแผนที่สร้างไว้

ใส่รหัส #FUND200 ในช่อง Referral Code  จากนั้นทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
(ถ้ามีผู้แนะนำการลงทุนดูแลอยู่ ใส่รหัสผู้ดูแล ตามด้วย #FUND200 ไม่ต้องเว้นวรรค)

STEP 3 สร้างแผนการลงทุน DIY

สร้างแผนการลงทุน DIY เพิ่มเป็นแผนที่ 2 เพื่อรอรับรางวัล ก่อนวันที่ 25 ก.ย. 62 

STEP 4 รับรางวัลขวัญถุง

รับของรางวัลขวัญถุง ตามเงื่อนไขที่กำหนด
(ประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางอีเมลวันที่  27 ก.ย. 62)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องไม่เคยเปิดบัญชีซี้อขายหน่วยลงทุนกับทาง FINNOMENA มาก่อน
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องสร้างแผนลงทุนที่ 1 และเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนพร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ (จะต้องได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ  ATS เรียบร้อย ก่อนวันที่ 25 ก.ย. 62)
 • แผนการลงทุนที่ 1 ที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ได้แก่ 1st Million, Goal, GAR, GIF , GCP,  TOP5, Best-in-class, Immunity, Plus, GURUPORT
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องใส่รหัส #FUND200 ในช่อง Referral Code ในขั้นตอนการเปิดบัญชีเพื่อให้ครบเงื่อนไขในการรับของรางวัลตามโปรโมชั่น (หากคุณมีผู้แนะนำการลงทุนดูแลอยู่ ใส่รหัสผู้ดูแล ตามด้วย #FUND200 ไม่ต้องเว้นวรรค)
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องสร้างแผน DIY เพิ่มอีก 1 แผน (โดยต้องได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA เรียบร้อย ก่อนวันที่ 25 ก.ย. 62)
 • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน TMBUSB ให้ผู้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น โดยจะทำการวางคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน TMBUSB ในบัญชีแผน DIY ของผู้รับสิทธิ์ และทำการชำระราคาค่าซื้อให้ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. – 11 ต.ค.  62 เรียงลำดับตามเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จของผู้รับสิทธิ์
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น FINNOMENA จะดำเนินการพิจารณาผู้รับสิทธิ์ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนและประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางอีเมลของคุณ ในวันที่ 27 กันยายน 2562
 • จำกัดสิทธิ์การได้รับของรางวัลเฉพาะ 4,000 คนแรกเท่านั้น ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน โดย FINNOMENA จะพิจารณาจากเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จ และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • ของรางวัล ได้แก่ หน่วยลงทุน TMBUSB โดยการอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการชำระราคาค่าซื้อ เพื่อจัดสรรให้กับผู้รับสิทธิ์เพื่อเป็นของรางวัล
 • ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ผู้รับสิทธิทราบว่าของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน TMBUSB และผู้รับสิทธิได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน TMBUSB ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน TMBUSB
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด