แจ้งเตือน

เปิดบัญชีกับ FINT ฟินกว่า

เปิดบัญชีลงทุนกับ Siam Validus ผ่าน FINNOMENA รับเลย 50 FINT

 1. ดาวน์โหลดแอป FINNOMENA ใน App Store หรือ Google Play Store โดยอัพเดทแอปให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
 2. ไปที่หน้า Port และเลือก Siam Validus เพื่อเปิดบัญชีลงทุน Crowdfunding และกดยอมรับแบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลให้กับกลุ่มบริษัท ฟินโนมีนา
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเปิดบัญชีลงทุน Crowdfunding กับ Siam Validus ให้สำเร็จโดยได้รับการอนุมัติบัญชีจากทาง Siam Valdius และ ใช้อีเมลเดียวกันกับที่สมัครสมาชิกแอป FINNOMENA
 4. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม: 15 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2023
 5. สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านเงื่อนไข ณ วันสิ้นสุดกิจกรรม
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านเงื่อนไขจะได้รับ 50 FINT ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ถือ FINT ที่เปิดบัญชีกองทุนรวมโดยตรงกับ FINNOMENA Funds และมีผู้ดูแลสังกัด FINNOMENA Funds เท่านั้น
 2. เงื่อนไขการใช้ FINT ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 3. FINT ไม่สามารถซื้อ ขาย โอนสิทธิการรับ FINT ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเป็นเงินสด และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
 4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันเนื่องจากปัญหาของระบบเทคนิค หรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ หรือทำการยุติกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท ให้คำตัดสินชี้ขาดของบริษัทถือเป็นที่สุด
 6. บริษัทถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรม รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรม วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม และรายละเอียดเพิ่มเติมนี้แล้วพร้อมยินยอมที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 7. สอบถามข้อมูล และตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ admin@definitinvestment.com
 8.