Fed อาจใช้การประชุมที่ Jackson Hole ในการปรับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ เพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ต่อเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้นในเช้าวันนี้

  • อาจใช้การประชุมประจำปีที่ Jackson Hole ในการปรับเป้าเงินเฟ้อ หลังสัญญาณเงินเฟ้อยังไม่ถึงเป้า 
  • Fed ได้กล่าวไว้ก่อนเกิดวิกฤติว่าอาจปรับให้เป้าหมายเงินเฟ้อทะลุ 2%
  • Jon Hill, นักกลยุทธ์ Fixed Income จาก Bank of Montreal (BMO) เปิดเผยว่าตลาดตราสารหนี้กำลังให้ราคาผ่านอัตราเงินเฟ้อในอนาคต และความคาดหวังเงินเฟ้อ 5 ปีกำลังแสดงให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อที่ 1.6% ต่อปี ในอีก 5 ปีข้างหน้า 
  • การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีส่งผลให้เงินเฟ้อลดลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และโรคระบาดอาจเร่งการเกิด Trend นี้มากยิ่งขึ้น

ที่มา: https://www.cnbc.com/2020/08/26/the-fed-is-expected-to-use-a-new-pandemic-era-tool-to-fight-against-low-inflation.html

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ