Goldman Sachs เผย GDP ของโลกจะเติบโตได้มากถึง 6% ได้ปัจจัยมาจากเรื่องสำคัญคือวัคซีนสำหรับรักษาและป้องกัน COVID-19

รวมถึงการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง จากรัฐบาล และธนาคารกลางของประเทศต่างๆ จะเป็นแรงผลักดันให้ตัวเลขเศรษฐกิจเติบโต

ตัวเลขเศรษฐกิจที่ Goldman Sachs คาดไว้

  • เศรษฐกิจโลกจะเติบโต 6% ในปี 2021 และ 4.6% ในปี 2022
  • สหรัฐอเมริกา GDP จะเติบโต 5.3% ในปี 2021 และ 3.8% ในปี 2022
  • ญี่ปุ่น GDP จะเติบโต 3.3% ในปี 2021 และ 2.0% ในปี 2022
  • จีน GDP จะเติบโต 7.5% ในปี 2021 และ 5.7% ในปี 2022
  • ยูโรโซน GDP จะเติบโต 5.3% ในปี 2021 และ 4.3% ในปี 2022
  • สหราชอาณาจักร GDP จะเติบโต 6.1% ในปี 2021 และ 7.3% ในปี 2022
  • อินเดีย GDP จะเติบโต 10% ในปี 2021 และ 7.2% ในปี 2022
  • บราซิล GDP จะเติบโต 4% ในปี 2021 และ 2.9% ในปี 2022

ขณะที่เศรษฐกิจไทย Goldman Sachs คาดว่า GDP จะเติบโต 4.8% ในปี 2021 และ 6.3% ในปี 2022 ซึ่งมากกว่าคาดการณ์จาก Bloomberg Consensus

ที่มา : https://brandinside.asia/goldman-sachs-forecasts-world-economic-growth-6-percent-next-year-8-nov-2020/

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ