ครม. มีมติเห็นชอบหลักการให้ดำเนินมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงแพ็กเกจ “เที่ยวปันสุข-เราไปเที่ยว” มอบส่วนลดท่องเที่ยวสูงสุด 40%

  • มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว มีระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่กรกฎาคม-ตุลาคม 2563
    โดยจะแบ่งเป็นแพ็กเกจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และแพ็กเกจสำหรับประชนทั่วไป มี 3 แพ็กเกจด้วยกัน ได้แก่
  • 1. กำลังใจ รัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวม 1,200,000 คน
    2. เที่ยวปันสุข รัฐบาลสนับสนุนการเดินทางของประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000,000 คน
    3. เราไปเที่ยวกัน รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) จำนวน 5,000,000 คืน ในอัตราร้อยละ 40 ของค่าห้องพักแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน
  • ทั้งนี้ งบประมาณทั้งหมดราว 22,400 ล้านบาท จะถูกนำไปใช้ในโครงการกำลังใจ 2,400 ล้านบาท โครงการเราไปเที่ยวกัน 18,000 ล้านบาท และโครงการเที่ยวปันสุข 2,000 ล้านบาท

ที่มา : https://www.prachachat.net/tourism/news-478108

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ