BN-DS706_jtpp07_G_20140717025230

นายโคจิ สึรุโอกะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศอังกฤษ กล่าวว่า “ญี่ปุ่นจะให้ความร่วมมือกับอังกฤษในกระบวนการถอนตัวออกจากยุโรป และจะนำเสนอความคิดที่จะช่วยลดความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่รัฐบาลอังกฤษ”

  • ทั้งนี้ ญี่ปุ่นจะยื่นร้องขอให้แรงงานที่ไม่ใช่คนอังกฤษสามารถทำงานในบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ในอังกฤษต่อไปได้
  • มีบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่อยู่ในอังกฤษ กว่า 1,000 บริษัท ซึ่งนับรวมตำแหน่งงานทั้งหมด กว่า 140,000 ตำแหน่ง
  • ซึ่งวิธีนี้น่าจะพอช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อการจ้างงานในอังกฤษจากเหตุการณ์ Brexit ได้
  • นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังจะช่วยดำเนินการข้อตกลงเรื่องการค้าเสรีระหว่างญี่ปุ่นกับทางยุโรปโดยตรงด้วย แทนการเจรจาผ่านรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในสินปีนี้

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/iq29/2467671

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง