news-somalia

รัฐบาลโซมาเลียจะพิมพ์แบงก์ใช้เองครั้งแรกในรอบ 25 ปี ท่ามกลางสถานการณ์ 98% ของแบงก์ที่ใช้ในประเทศเป็นแบงก์ปลอม อย่างไรก็ตามข้อมูลจากธนาคารโลกระบุชาวโซมาเลียหันไปนิยมบริการอีเพย์เมนต์เป็นลำดับต้นๆ ของโลก

  • ในอดีตประเทศโซมาเลีย เคยเจอกับความล่มสลายของรัฐสมัยปี 1991 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายๆ อย่างไม่สามารถดำเนินได้ตามปกติในหลายปีมานี้ ทำให้มีการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบชั่วคราวขึ้นมา เช่น ระบบการเงิน
  • ซึ่งไอเอ็มเอฟคาดว่าร้อยละ 98 ของธนบัตรที่ใช้กันในประเทศ เป็นธนบัตรที่ไม่เป็นทางการ (Fake Banknotes) ซึ่งถูกควบคุมดูแลโดยกลุ่มกองกำลังติดอาวุธองค์กรต่างๆ และนักธุรกิจจำนวนหนึ่งในประเทศ
  • แต่หลังจากโซมาเลียมีการเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้นจากรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ล่าสุดทางรัฐบาลโซมาเลียมีแนวคิดจะผลิตธนบัตรที่ออกโดยรัฐบาลถูกต้องตามกฎหมายมาใช้ภายในปีนี้ ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญของประเทศ
  • ทั้งนี้มีอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ธนาคารโลกได้ ระบุว่า ในโซมาเลียมีบริษัทเอกชนที่เข้ามาทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทางอีเพย์เมนต์ ด้วยการจ่ายบิล ซื้อสินค้า แลกเงิน โดยมีลูกค้ามากกว่า 2.5 ล้านคน และโซมาเลียจัดเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้ใช้บริการอีเพย์เมนต์ ลำดับต้นๆของโลก ซึ่งประชากรโซมาเลียราว 37% มีบัญชีการเงินบนโทรศัพท์ และอีก 8% เป็นบัญชีที่เปิดกับสถาบันการเงิน

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1489412295

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง