ไทยเป็นแหล่งรวมแรงงานผู้อพยพชาติอาเซียนมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน!

ข้อมูลจาก World Bank และ Bloomberg ระบุว่า ประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ จัดเป็นประเทศเป้าหมายของกลุ่มแรงผู้อพยพในอาเซียนมากที่สุดกว่าผู้อพยพราว 6.5 ล้านคน แบ่งเป็นประเทศเป้าหมายปลายทาง คือ
– ไทย 55%
– มาเลเซีย 22%
– สิงคโปร์ 19%
– บรูไน 1%
– กัมพูชา 1%
– อินโดนีเซีย 1%
– เวียดนาม 1%
– ลาว 0%
– ฟิลิปปินส์ 0%
– พม่า 0%

โดยประเทศที่มีแรงงานอพยพข้ามชาติมากที่สุดได้แก่
– พม่า 33%
– อินโดนีเซีย 18%
– มาเลเซีย 17%
– ลาว 14%
– กัมพูชา 12%
– เวียดนาม 2%
– สิงคโปร์ 2%
– ไทย 2%
– ฟิลิปปินส์ 1%
– บรูไน 0%

ทั้งนี้ภูมิภาคอาเซียนมีการผลักดันในการลดข้อจำกัดต่างๆที่จะให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานที่มีทักษะ เช่น แพทย์ วิศวกร ซึ่งมีสัดส่วนที่ยังต่ำราว 5% ของแรงงาน ในขณะที่แรงงานส่วนใหญ่ที่มีการเคลื่อนย้ายยังเป็นแรงงานที่มีทักษะต่ำ

โดยค่าแรงในภูมิภาคอาเซียนยังมีช่องว่างความแตกต่างกันในระดับสูง โดยค่าแรงเฉลี่ยต่อชั่วโมงของสิงคโปร์สูงกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนราว 5 เท่า ในขณะที่แรงงานชาวกัมพูชาจะได้ค่าแรงเพิ่มขึ้น 3 เท่า ถ้าข้ามมาทำงานที่ไทย

เห็นแบบนี้แล้ว แรงงานต่างชาติในภูมิภาคอาเซียนเรา โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV อาจจะเข้ามาช่วยเพิ่มการบริโภคและทดแทนแรงงานไทยที่ขาดแคลนจากภาวะสังคมสูงอายุ ช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ต่อเนื่องในอนาคตก็เป็นได้นะครับ

ที่มา : https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-09/thailand-malaysia-top-destinations-for-southeast-asia-migrants