คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ลงความเห็นชอบ 2 มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย มาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และมาตรการจ้างงานสำหรับเด็กจบใหม่

  • มาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ คิดเป็นวงเงิน 4.5 หมื่นล้านบาท โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าครองชีพของประชาชนและผู้จัดการรายย่อย โดยทางรัฐจะช่วยออกค่าครองชีพ 50% ให้กับประชาชน ในวงเงินไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน และต้องใช้จ่ายในระยะเวลา 3 เดือน ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”
  • มาตรการจ้างงานสำหรับเด็กจบใหม่ คิดเป็นวงเงินรวม 2.3 หมื่นล้านบาท จ่ายเงินสมทบแก่นายจ้าง 50% ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาเป็นเวลา 1 ปีนับตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 โดยจะจ่ายเงินสมทบสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีในวงเงินไม่เกิน 7,500 บาท, ปวส. ในวงเงินไม่เกิน 5,550 บาท และ ปวช. ในวงเงินไม่เกิน 4,700 บาท โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี หรือ เกิน 25 ปีที่สำเร็จการศึกษาในช่วงปี 2562 หรือ 2563

ที่มา: https://thestandard.co/set-supported-funds/

 

 

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ