WeChat เผยนโยบายล่าสุด ว่า ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งข้อความที่ผู้ใช้ได้พิมพ์ลงในแอป จะถูกส่งต่อรัฐบาลจีนตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในประเทศ

  • ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่แค่ข้อมูลส่วนตัวและข้อความเท่านั้น แต่แอปจะทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่เป็นบันทึกส่วนตัวของผู้ใช้ไว้ด้วย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้ค้นหาไปในขณะที่ใช้ WeChat และ ข้อมูลของบุคคลที่คุณติดต่อ รวมถึงเวลา ข้อมูล และระยะเวลาในการสื่อสารของคุณอีกด้วย
  • ทั้งนี้เนื่องข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ถ้าเป็นบริษัทอื่นๆ ส่วนใหญ่จะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ และมักนำไปใช้สร้างโฆษณาแฝงบ้าง ไม่ก็เอาข้อมูลผู้ใช้ไปใช้เกี่ยวกับการตลาดทางตรง
  • อย่างไรก็ตามนโยบายฉบับใหม่ ดูเหมือนว่าบริษัทจะมีการช่วยรักษาและปกป้องข้อมูลดังกล่าวของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบาลจีน จะมีการเฝ้าระวังและดูแลในการใช้แอพอย่างใกล้ชิด
  • ปัจจุบัน WeChat มีผู้ใช้บนโทรศัพท์มือถือมากกว่า 662 ล้านราย ซึ่งเป็นเจ้าของและพัฒนาโดย Tencent

ที่มา : http://www.brandage.com/article/1886/WeChat-

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง