แจ้งเตือน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (Terms and Conditions)

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือช่องทางการให้บริการอื่นใดของฟินโนมีนา ถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

การใช้บริการของฟินโนมีนาและช่องทางการให้บริการของฟินโนมีนา

เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และช่องทางบริการอื่น เช่น เว็บเพจต่าง ๆ การติดต่อผ่าน Messaging Apps หรือช่องทางการให้บริการอื่นใด (รวมเรียกว่า “ช่องทางการให้บริการ”) ของบริษัท ฟินโนมีนา จำกัดและบริษัทในเครือ (“ฟินโนมีนา” หรือ “บริษัท“) ฟินโนมีนาเป็นเจ้าของและผู้ดูแลช่องทางการให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการ รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลด้านต่าง ๆ ของฟินโนมีนา อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คุณในการใช้บริการ รวมถึงใช้งานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของฟินโนมีนาด้วย

การใช้ช่องทางการให้บริการของฟินโนมีนา อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าคุณตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ การใช้ช่องทางการให้บริการของฟินโนมีนาของคุณ ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญาตามกฎหมายดังระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมด ซึ่งคุณได้อ่านและทำความเข้าใจในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว คุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ คุณจะไม่สามารถใช้งานช่องทางการให้บริการของฟินโนมีนา หรือเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ได้

ช่องทางการให้บริการนี้ นอกจากเป็นช่องทางบริการให้แก่ลูกค้าที่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทในการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เนื้อหาในช่องทางการบริการนี้ ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจ ในการตัดสินใจลงทุน โดยการเผยแพร่และให้ข้อมูลกองทุนรวม และผลการดำเนินงานของกองทุน ตลอดจนการวิเคราะห์อื่น ๆ รวมถึงการจัดอันดับกองทุน การรวบรวมและจัดทำข้อมูล บทความต่าง ๆ ซึ่งบริษัทใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะสร้างความมั่นใจในความเที่ยงตรง ความถูกต้อง และอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือได้ (As is basis) และเลือกรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรอง รับประกันหรือรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายงานและ/หรือข้อมูลที่ปรากฎ เผยแพร่ เชื่อมต่อ ดาวน์โหลด หรือเข้าถึงได้จากช่องทางการให้บริการ และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำรายงานและ/หรือข้อมูลไปใช้ ดังนั้น หากคุณจะนำรายงานและ/หรือข้อมูล ที่ปรากฎนี้ไปใช้เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ควรใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา และกรณีการนำข้อมูลไปใช้ แนะนำให้มีการสอบทาน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกครั้ง

รหัสผ่านใด ๆ บนช่องทางการให้บริการของคุณ จะปกป้องบัญชีผู้ใช้ของคุณ และคุณเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านของคุณให้เป็นความลับและปลอดภัยแต่เพียงผู้เดียว คุณเข้าใจและยอมรับว่าตนเองเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้ช่องทางการให้บริการทั้งหมด ซึ่งรวมไปถึงกรณีการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต ภายใต้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณในการใช้ช่องทางการให้บริการนี้ หากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณสูญหายหรือถูกขโมย หรือคุณเชื่อว่ามีการเข้าใช้บัญชีของคุณจากบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที และทำการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยเร็วที่สุด

เครื่องหมายการค้า การบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

บริการของฟินโนมีนา บรรดาเอกสาร ข้อมูล วัตถุอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ซอฟต์แวร์ สคริปต์ รหัส การออกแบบ กราฟิก ภาพถ่าย เสียง วิดีโอ แอพพลิเคชัน คุณลักษณะการโต้ตอบ และเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมด (“เนื้อหา”) ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด เป็นของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจะได้รับการรับรองหรือจดทะเบียนแล้วหรือไม่ โดยเนื้อหาทั้งหมดเป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น

เพื่อให้คุณใช้บริการและใช้ประโยชน์ของเนื้อหา (เรียกรวมว่า “สิทธิในการเข้าถึง”) แบบส่วนตัว โดยไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์  บริษัทให้สิทธิในการเข้าถึงนี้จะยังคงมีผลไปจนกว่าบริษัททำการยกเลิก โดยเป็นสิทธิที่จำกัด ไม่ผูกขาด และเพิกถอนได้ คุณตกลงและยอมรับว่า คุณจะใช้บริการและเนื้อหาของบริษัทในแบบส่วนตัว โดยไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ สิ่งใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในช่องทางการให้บริการของบริษัท ไม่อาจถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำใหม่ ทำซ้ำ ดาวน์โหลด ส่งผ่าน ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ หรือโดยวิธีการใด ๆ  หรือใช้ในลักษณะใด ๆ ก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานช่องทางการให้บริการ

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ที่ระบุอยู่ในช่องทางการให้บริการนี้ รวมทั้งที่ระบุอยู่ในช่องทางการให้บริการใดช่องทางหนึ่งเป็นการเฉพาะ คุณมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่กำหนดอยู่ในช่องทางการให้บริการใดช่องทางหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ การใช้ช่องทางการให้บริการของคุณอย่างต่อเนื่อง ย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหา และความเห็นซึ่งมีอยู่หรือสามารถหาได้ผ่านทางช่องการให้บริการ เป็นข้อมูลที่บริษัทได้พยายามจัดหามาด้วยความระมัดระวัง จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า บริษัทได้รับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนช่องทางการให้บริการทั้งหมดดังกล่าวนี้ มีความถูกต้องสมบูรณ์และน่าเชื่อถือแต่อย่างใด โดยอาจไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดในการพิมพ์ ทั้งนี้ช่องทางการให้บริการ และเนื้อหาที่อยู่ในช่องทางการให้บริการจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นระยะ บริษัทและพนักงานของบริษัทไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งรวมถึง การที่เนื้อหานั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามเวลาไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสดงผล หรือความขัดข้องของระบบสื่อสาร

สิทธิในการเข้าถึง

บริษัทสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขช่องทางการให้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ในเวลาใด ๆ นอกจากนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเตอร์เน็ต (IP Address) ใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม

ฟินโนมีนาอาจจัดการให้มีการเชื่อมต่อหรือทำงานร่วมกับเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น บริการ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของฟินโนมีนา ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น แอพพลิเคชันและอุปกรณ์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเอง การใช้งานแอพพลิเคชันและอุปกรณ์ของบุคคลที่สามเหล่านี้จึงอาจถูกควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว คุณเข้าใจและยอมรับว่า บริษัท ไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนและไม่ได้รับผิดชอบ หรือมีความรับผิดในพฤติกรรม คุณลักษณะ หรือเนื้อหาของแอพพลิเคชันหรืออุปกรณ์ของบุคคลที่สามใด ๆ  รวมถึงไม่รับประกันความเข้ากันได้ หรือความเข้ากันได้อย่างต่อเนื่องของแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ของบุคคลที่สามกับบริการนี้

การที่คุณเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์เหล่านั้นย่อมเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามบริษัทจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่คุณได้รับอันเนื่องมาจาก ข้อมูล สินค้า หรือบริการที่กำหนดหรือเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับช่องทางการให้บริการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้คำรับรอง รับประกันหรือคำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูล สินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และบริษัทจะไม่รับผิดสำหรับความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาใด ๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏหรือโฆษณาในเว็บไซต์เหล่านั้น บริษัทมิได้ให้หรือมีข้อผูกพันสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ กับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของคุณกับเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าวนั้น โปรดทราบด้วยว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าวคุณจะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายการใช้เว็บไซต์ ที่คุณได้เข้าไปเยี่ยมชม

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นมายังช่องทางการให้บริการของบริษัท

บริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงมายังช่องทางการให้บริการของบริษัท และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังช่องทางการให้บริการของบริษัท หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

คุณรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับฟินโนมีนา โดยผ่านทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น ช่องทางการให้บริการ หรือวิธีการอื่นใด เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และคุณมีสิทธิตามกฎหมายที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวไว้กับฟินโนมีนา โดยฟินโนมีนาสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยได้ภายใต้ขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ที่กฎหมายอนุญาตไว้ และฟินโนมีนาพิจารณาเห็นว่าเป็นการเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งฟินโนมีนาและผู้เข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์หรือช่องทางบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นของฟินโนมีนา รวมทั้งการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ของฟินโนมีนา

คุณตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดที่ฟินโนมีนารวบรวมได้จากการให้ข้อมูลของคุณ อาจถูกใช้และถูกเปิดเผยต่อบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ ตามที่ระบุอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท เช่นแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ บริษัทอาจจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ รวมถึงที่อยู่ไอพี (IP Address) ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ทางอีเมล์ (E-mail) ของคุณและข้อมูลการใช้เว็บไซต์ เพื่อดำเนินธุรกิจและการตลาดของฟินโนมีนา

ในบางกรณีที่คุณประสงค์จะใช้บริการบางประเภทที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นของฟินโนมีนา คุณอาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นต่อการให้บริการดังกล่าว ตัวอย่างของการดำเนินการที่ผู้ใช้ต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น การเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน การลงทะเบียนสัมมนา ขอความช่วยเหลือในการใช้บริการ หรือการบอกรับเป็นสมาชิกข่าวสารออนไลน์ เป็นต้น

การสมัครใช้บริการหรือการให้ข้อมูลใด ๆ ผ่านเว็บไซต์และช่องทางบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น เป็นการแสดงว่าคุณได้อ่าน และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุนี้ และเพื่อเป็นการแสดงว่า คุณต้องการที่จะลงทะเบียนไว้กับฟินโนมีนา และต้องการที่จะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ จากฟินโนมีนา ซึ่งการให้ข้อมูลดังกล่าวของคุณจะถือว่า คุณได้ทำการลงทะเบียนกับฟินโนมีนา โดยคุณจะเป็นบุคคลผู้มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากฟินโนมีนา

คุณสามารถดูรายละเอียดอื่น ๆ และสิทธิของคุณได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ของฟินโนมีนาโดยคุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายการใช้คุกกี้

การบอกเลิกสัญญา ข้อจำกัดในการเข้าสู่ข้อมูล และข้อห้ามการใช้งาน

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการบอกเลิกสัญญานี้ หรือการยกเลิกการให้เข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของช่องทางการให้บริการ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใด ๆ ของช่องทางการให้บริการของบริษัท ทั้งนี้การบอกเลิก หรือยกเลิกดังกล่าว บริษัทจะสามารถกระทำเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องมีสาเหตุของการบอกเลิกหรือยกเลิกนั้นและไม่จำต้องมีการแจ้งถึงการบอกเลิก และยกเลิกด้วย

คุณจะต้องไม่ใช้ช่องทางการให้บริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ คุณจะไม่ใช้ช่องทางการให้บริการของฟินโนมีนาในลักษณะใด ๆ ก็ตามซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหาย ทำให้ไร้ซึ่งความสามารถ หรือทำให้ช่องทางการให้บริการของบริษัทหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อ กับช่องทางการให้บริการของบริษัทต้องเสียหาย หรือทำให้เกิดการรบกวนการใช้งานช่องทางการให้บริการของบริษัทของบุคคลอื่นใด คุณจะต้องไม่พยายามเข้าช่องทางการให้บริการของบริษัท รายการธุรกรรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับช่องทางการให้บริการของบริษัทโดยปราศจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (hacking) ทำลายรหัสลับส่วนตัว (password mining) หรือวิธีการอื่นใด

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมิต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย คุณตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างคุณ กับบริษัทอันเป็นผลมาจากการทำข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้หรือการใช้เว็บไซต์และช่องทางการให้บริการของฟินโนมีนา ไม่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การว่าจ้างหรือกิจการตัวแทนระหว่างคุณ กับฟินโนมีนาแต่อย่างใดทั้งสิ้น

คำเตือน

ผู้สนใจลงทุนควรใช้ข้อมูลที่ปรากฏบนช่องทางการให้บริการของฟินโนมีนาเป็นข้อมูลเบื้องต้น และควรศึกษาหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลโครงการ และสอบถามรายละเอียดได้ที่ฟินโนมีนา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือตัวแทนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงและความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินลงทุนคืน ซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้