แจ้งเตือน

ข้อตกลงในการใช้งาน FINNOMENA

 1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือ อาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ นอกจากนี้ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 2. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน” “อัตราส่วนการลงทุน” “ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม” และ “คำเตือน/ข้อแนะนำ” และควรเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ และสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บลจ.ทุกแห่ง
 3. ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. http://www.sec.or.th
 4. ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บลจ.ที่ท่านลงทุน
 5. ข้อความทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทได้จัดทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้สนใจลงทุนโดยได้ตระหนักถึงความถูกต้องของข้อมูล แต่อย่างไรก็ตามบริษัทไม่สามารถรับประกันถึงความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
 7. บริษัท และผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับข้อมูล และ/หรือ ระบบสื่อสารของผู้เข้าเยี่ยมชม หรือผู้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือ เว็บไซต์ที่ร่วมกิจกรรมกับบริษัท
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไขด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทก่อน บริษัท และผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากการที่บุคคลอื่นกระทำโดยเจตนา หรือโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใดๆ ในเว็บไซต์นี้ และรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใดๆ ในเว็บไซต์นี้นั้นได้เผยแพร่ออกไป ไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจง หรือเป็นการทั่วไปในประการที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัท หรือ บุคคลอื่น
 9. ในกรณีที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ได้ออกจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีลิงก์อยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทขอเรียนว่า เว็บไซต์เหล่านั้นอาจมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบริษัทอาจจะยังมิได้สำรวจถึงการบริการข้อมูล หรือสินค้าของบริษัทนั้นๆ ดังนั้นบริษัทจึงมิสามารถรับประกันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว และ รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 10. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 11. กรณีกองทุนรวมที่มีการลงทุนในต่างประเทศ และไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 12. ข้อมูลในเว็ปไซต์นี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่คำแนะนำ หรือความเห็น และไม่ถือเป็นการแทนคำแนะนำ หรือมีความมุ่งหมายให้ถือเป็นคำเสนอ หรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ใช้ข้อมูล หรือตัดสินใจจากเนื้อหาในเว็ปไซต์นี้ไม่อาจเรียกร้องได้
 13. ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับรายละเอียด เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ปรากฎในข้างต้นแล้ว