Breaking News: GDP ไทย ไตรมาส 3 ติดลบ 0.3% ม.ค. - ก.ย. 9 เดือนแรกของปีโต 1.3% สภาพัฒน์คาด ปี 64 โต 1.2% ปี 65 โต 3.5% - 4.5%

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 หดตัว 0.3 % (YoY) จากการขยายตัว 7.6 % (YoY) ในไตรมาสที่ 2/2564 ทั้งนี้ เป็นผลจากการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และกระจายเป็นวงกว้างของโรค COVID-19 ซึ่งกระทบต่อทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของประชาชน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ลดลงจากไตรมาส 2 ของปี 2564 ที่ 1.1 %(QoQ) รวม 9 เดือนแรกของปี 2564 เศรษฐกิจไทยขยายตัวที่ 1.3% โดยการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลง ขณะที่การส่งออกสินค้า การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ลดลง 3.2 % เทียบกับการขยายตัว 4.8 % ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีสาเหตุจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ประชาชนระมัดระวังพฤติกรรมการใช้จ่าย ในขณะที่ภาครัฐมีความจำเป็นต้องยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

🇹🇭 แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2564

เศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตัว 1.2 % ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ จากการลดลง 6.1 % ในปี 2563 อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ 1.2 % และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 2.5 ต่อ GDP เทียบกับการเกินดุลร้อยละ 4.0 ต่อ GDP ในปี 2563

🇹🇭 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565

เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วง 3.5 – 4.5 % โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
(1) การฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการผลิตตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลงและความคืบหน้าของการกระจายวัคซีน
(2) การฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของภาคท่องเที่ยวระหว่างประเทศภายใต้นโยบายการเปิดประเทศของภาครัฐ
(3) การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการส่งออกสินค้า
(4) การขับเคลื่อนจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ
(5) ฐานการขยายตัวที่ยังอยู่ในระดับต่ำ

ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ. จะขยายตัว 4.9 % การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัว 4.3 % การลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัว 4.3% ขณะที่ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในช่วง 0.9 – 1.9 % และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1.0 % ของ GDP

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

——————-

👍 อย่าลืมกดไลก์ Page The Opportunity เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสด้านการลงทุน
คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ