แจ้งเตือน

PORT

ข้อมูลการชำระเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ได้มีการประกาศยกเลิกกองทุนตราสารหนี้ทั้งหมด 4 กองได้แก่

  1. กองทุนทหารไทยธนพลัส (TMBTHANAPLUS)
  2. กองทุนทหารไทยธนไพบูลย์ (TMBABF)
  3. กองทุนทหารไทยธนเพิ่มพูน (TMBUSB)
  4. กองทุนทหารไทยธนไพศาล (TMBBF)

หากนักลงทุนมีกองทุนเหล่านี้ในวันที่มีการยกเลิกกองทุน คุณสามารถดูยอดรวมจำนวนเงินทั้งหมดที่ชำระคืนแล้วได้ ทางเมนู “ข้อมูลผลตอบแทน” และติดตามการชำระเงินคืนแต่ละงวดได้ทางเมนู “ประวัติปันผล”

ทั้งนี้เพื่อให้ทราบจำนวนหน่วยของกองทุนเหล่านี้ ณ วันที่ปิดกองทุน ทางทีมงานได้ทำการคงยอดหน่วย (Unit) ล่าสุดของกองทุนเหล่านี้ไว้ คุณสามารถดูข้อมูลได้ทางหน้าพอร์ตการลงทุนของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการชำระเงินคืน คุณสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ บลจ. (https://www.tmbameastspring.com/funds/fund-payments)

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-026-5100 หรือทาง LINE @FINNOMENAPORT

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การให้ข้อมูลสำหรับติดต่อของท่าน ถือเป็นการยอมรับให้บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด ติดต่อท่านได้โดยตรงเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ