ปรับพอร์ค Global Aggressive Hybrid ตุลาคม

ปรับน้ำหนักส่วน Core Portfolio

1. MSCI Factor Index performance

ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid

ภาพที่ 1: แสดงผลตอบแทนรวม MSCI ACWI Index, Source: MSCI as of 25/09/2023

Exposures from MSCI’s adaptive multi-factor allocation model

ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid

ภาพที่ 2: แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อ MSCI ACWI Index, Source: MSCI as of 25/09/2023

สรุป MSCI Factor Index

  • มุมของ Macro Cycle ให้น้ำหนักไปยังการลงทุนแบบ Quality, Low volatility และ Value
  • มุมของ Valuation ให้น้ำหนักไปยังการลงทุนแบบ Value และ Low volatility
  • มุมของ Momentum ให้น้ำหนักไปยัง Value, Quality และ momentum
  • ผล Performance แบบตั้งแต่ต้นปี (YTD) จะเห็นได้ว่า Factor แบบ Quality จะได้ผลตอบแทนสูงสุด รองลงมาเป็น Enhance Value 

2.) Invesco Tactical Asset Allocation: Near -Term Goldilocks Scenario 

Global macro framework 

ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid

ภาพที่ 3: แสดงมุมมองการลงทุนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก Source: invesco.com as of 25/09/2023

จากมุมของ Marco Region ของ Global กำลังอยู่ใน Recovery Phase โดยมีสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นอยู่ใน Expansion Phase 

Tactical Factor Positioning 

ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid

ภาพที่ 4: แสดงกลยุทธ์การลงทุนเชิงเทคนิค Source: invesco.com as of 25/09/2023

โดยเป็นการให้น้ำหนักไปยังปัจจัยแบบ Value, Size และ Momentum ตามลำดับ

3.) Invesco Tactical Asset Allocation : Near -Term Goldilocks Scenario

ปรับพอร์ค Global Aggressive Hybrid ตุลาคม ปรับพอร์ค Global Aggressive Hybrid ตุลาคม

Source: Standard Charter as of 29/09/2023

จากการคาดการของ Standard Charter ยังคงให้น้ำหนักไปยัง Sector Technology, Healthcare และ Communication

4.) กลยุทธ์ในช่วงที่เหลือของไตรมาส 4 ปี 2023 

  • คงผสมกันระหว่าง Investment Style แบบ Value, Quality และ Growth
  • เพิ่มสัดส่วน Core จาก 35% เป็น 40% โดยเพิ่มสัดส่วน TMBWDEQ จาก 10% ไปเป็น 15% และลดสัดส่วนของ TISCOGC จาก 10% เหลือ 5%
แนวทางการลงทุน Core / Satellite กองทุน สัดส่วนการลงทุนเก่า สัดส่วนการลงทุนใหม่
ตราสารทุน
ดัชนี Index World Core TMBWDEQ 10% 35% 15% 40%
ดัชนี Nasdaq K-USXNDQ-A(A) 10% 10%
หุ้นเน้นคุณค่าทั่วโลก SCBPGF 15% 15%
หุ้น Consumer Defensive Satellite แบบ  Sector TISCOGC 10% 55% 5% 50%
หุ้น  Healthcare Defensive KFHEALTH-A 15% 15%
หุ้น Consumer Cyclical T-Premium Brand 10% 10%
หุ้น Technology Cyclical SCBSEMI(A) 10% 10%
หุ้น Technology B-Innotech 10% 10%
สินทรัพย์ทางเลือก
ทางเลือก   SCBGOLD 10% 10% 10% 10%

สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid ที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถสร้างแผนได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/guruport-wealthguru-hybrid-create/

บทความโดย WealthGuru สำหรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid ที่ FINNOMENA เท่านั้น 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2023


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุน ขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | บางกองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299