ความหมายของ "ดาว" ใน Morningstar

หลายคนคงเคยได้ยินโฆษณาที่บรรดา บลจ.บอกว่า กองทุนของพวกเขา ดีเพราะได้ 5 ดาว

หลายคนมองหากองทุนดี มักจะมองหากองทุนที่มี 5 ดาว จาก Morningstar

ทำไมจะต้องเลือก 5 ดาว?

5 ดาว หรือ 4 ดาว มันหมายถึงอะไร?

ผมเชื่อว่า นักลงทุนหลายคน คงจะสังสัยถึงที่มาที่ไปวิธีการคำนวณ

Morningstar คือ ใคร ?

เขาคือ บริษัทฯชั้นนำของโลกทางด้านการให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ โดยพันธกิจของมอร์นิ่งสตาร์คือช่วยให้นักลงทุนประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการลงทุน

ลองมาดูความหมายของ Morningstar Rating หรือ ดาว

1. Morningstar Rating เป็นหนึ่งเครื่องมือช่วยคัดกรองกองทุนผ่านผลการดำเนินงานในอดีต

โดยกองทุนที่ได้คะแนนดีที่สุดจะได้รับการจัดอันดับ Morningstar Rating 5 ดาว ซึ่งก็จะเรียงลำดับต่อไปเป็น 4-,3-2- และ 1 ดาวตามลำดับ กองทุนที่ได้ 5 และ 4 ดาวนั้นมีผลการดำเนินงานที่ปรับด้วยความเสี่ยงแล้วดีกว่า

2. Morningstar Rating จะจัดอันดับกองทุนที่มีผลงานอย่างน้อย 36 เดือน 

โดย Rating จะมี 3 ช่วงระยะเวลา คือ 3 ปี , 5 ปี  และ 10 ปี ดังนั้นกองทุนที่ได้ 3 ดาวตอนนี้ อาจจะเปลี่ยนเป็น 5 ดาวในอนาคต หรือ กองทุนที่ได้ 5 ดาวตอนนี้ อาจจะเปลี่ยนเป็น 3 ดาวในอนาคตได้ ก็ Rating จะทำการ Rate ใน Morningstar Category เดียวกัน เช่น Equity Large-Cap, Global Bond, Moderate Allocation เป็นต้น

3. MRR หรือ Morningstar Risk Adjusted Return คือตัววัดที่สำคัญ

Morningstar Risk Adjusted Return (MRAR) คือ ผลตอบแทนที่ปรับด้วยควำมเสี่ยง ซึ่งมีทั้งหมด 3 ขั้นตอนในกำรคำนวณ

  • คำนวณผลตอบแทนทั้งหมด (Total Return): คำนวณผลตอบแทนรายเดือนของกองทุน
  • Morningstar Return: ผลตอบแทนที่คำนวณได้จำกส่วนต่ำงของ ผลตอบแทนรายเดือน (Total Return) ของกองทุน กับ ผลตอบแทนที่ไม่มีควำมเสี่ยง (Risk free Rate) หรือ Total Return – Risk free Rate
  • Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) คือ ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง
  • MRAR จึงให้น้ำหนักความสำคัญกับความผันผวนเชิงลบ มากกว่า เชิงบวก

พูดง่าย กองทุนไหนมีความผันผวนเชิงลบมาก ก็จะโดนหักคะแนนเขาจะให้คะแนนความผันผวนด้วย หรือ ความเสี่ยงนั้นเอง

4. Rating ด้วย BellCurve

นำ MRAR ของกองทุนทั้งหมดก็มาจัดเรียงและแบ่งเป็นกลุ่ม โดยอ้างอิงระฆังคว่ำ ดังรูปข้างล่าง

ผมขอยกตัวอย่าง Morningstar rating ของกองทุนประเภท Japan Equity นี้คือ อันดับของกองทุน Japan Equity เรียงตาม Rating ในวันที่ 23-JAN-2018 การ Rating จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ในการ Rating ครั้งนี้ กองทุน JSM และ UOBSJSM จะได้ 5 ดาว

นักลงทุนสามารถเข้าไปดู Rating ได้ 3 ช่วงระยะเวลา คือ 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี เพื่อให้นักลงทุนสามารถดูประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน

จากรูปข้างล่าง เป็น Rating ของ กองทุน บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว จะเห็นว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้ Rating เพียง 3 ดาวเท่านั้น ในขณะที่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาได้ Rating ถึง 5 ดาว

หมายเหตุ : ในส่วนของ Overall Rating  เป็นการเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลา เช่น กองทุนที่มีอายุ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี จะใช้ Rating ของ 5ปี และ 3 ปี มาคำนวณ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คลิก) 

เมื่อรู้ความหมายของ Morningstar rating นักลงทุนก็จะสามารถ screen กองทุนที่มี performance ดีได้เบื้องต้น ก่อนเข้าไปดูรายละเอียดกองทุน ก่อนเลือกลงทุน

แต่อย่าลืมว่า ดาว เป็นการวัดผลงานในอดีตไม่ใช่ผลงานในอนาคต อนาคตอาจจะดีกว่า หรือ แย่ลงก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ได้ 4 หรือ 5 ดาว ติดต่อกัน ก็เป็นเครื่องยืนยันว่า กองทุนมีผลงานดีต่อเนื่อง

สมพจน์ พัดสุวรรณ
wealthguru

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ