แจ้งเรื่องการจ่ายเงินคืนครั้งที่ 2 ของกองทุน TMBABF TMBUSB TMBTHANAPLUS และ TMBBF

จากกรณี บลจ. TMBAM Eastspring ประกาศยกเลิกโครงการกองทุน TMBABF, TMBUSB, TMBTHANAPLUS และ กองทุน TMBBF เพื่อชำระบัญชีและคืนเงินให้กับนักลงทุน ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพคล่องของตราสารหนี้ต่ำ และราคาตลาดของตราสารหนี้ผันผวนในช่วงวิกฤตการเงินที่ผ่านมา  ส่งผลให้ปริมาณการขายคืนหน่วยลงทุนมีสูงมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้จัดการกองทุนของกองทุนทั้ง 4 จึงจำเป็นต้องขายตราสารหนี้ในพอร์ตกองทุนออกมาในราคาต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมทำให้ราคาหน่วยลงทุนผันผวน

ด้วยเหตุนี้ เพื่อไม่เป็นการบังคับให้ผู้จัดการกองทุนต้องขายตราสารหนี้ในราคาไม่ดี และส่งผลให้เกิดการขาดทุนกระทบกับนักลงทุนทุกรายที่ลงทุนในกองทุน ดังนั้นทาง TMBAM Eastpring ยื่นขอยกเลิกโครงการ เพื่อให้กองทุนสามารถทยอยขายสินทรัพย์ออกได้ในราคาที่สมเหตุสมผล และส่งผลให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนดีที่สุด แต่อาจจะได้รับเงินช้าลง อย่างไรก็ตามตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นถือครอง เป็นตราสารหนี้ระดับ Investment Grade ขึ้นไป โดยที่ผ่านมาไม่ได้มีปัญหาการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด นั่นหมายถึง หากถือตราสารจนครบกำหนด ผู้ลงทุนก็จะได้เงินต้นและดอกเบี้ยคืนครบถ้วน

ล่าสุดบลจ. TMBAM Eastspring ได้ประกาศการจ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดดังนี้

แจ้งเรื่องการจ่ายเงินคืนครั้งที่ 2 ของกองทุน TMBABF TMBUSB TMBTHANAPLUS และ TMBBF

รูปที่ 1 รายละเอียดการจ่ายเงินคืนครั้งที่ 1 และ 2 l Source : บลจ.TMBAM Eastspring As of 09/04/2020

โดยเงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในบัญชีหลัก หรือวิธีรับเงินอื่นตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ ทั้งนี้ หากกองทุนคำนวณจำนวนเงินรวมที่จะจ่ายคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายในแต่ละครั้งรวมแล้วน้อยกว่า 1 บาท กองทุนจะสะสมยอดเงินคืนดังกล่าวและจะจ่ายคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อจำนวนเงินรวมตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป

สำหรับลูกค้าที่มีสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตการลงทุนของ FINNOMENA อาทิ Private Wealth Port อันประกอบไปด้วย GAR, GIF, TOP5 และ GCP พอร์ตการลงทุนสะสมมูลค่าระยะยาว อันประกอบไปด้วย Goal Risk Level 2 และ 3 และ 1st Million ทุกระดับความเสี่ยงสามารถทยอยนำจำนวนเงินดังกล่าวกลับเข้าลงทุนได้อีกครั้งตามคำแนะนำในช่วงนั้น ๆ ได้ หรืออาจขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @FINNOMENAPORT


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ