ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาปิดรับคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด (“บลน. ฟินโนมีนา”) ในฐานะตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง

  1. เวลาปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ จำนวน 44 กองทุน 
  2. เวลาปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ จำนวน 25 กองทุน

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาปิดรับคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ บลน. ฟินโนมีนา โทรศัพท์ 02-026-5100 

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิ.ย. 2563

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ