ประกาศแจ้ง กรณีขอยกเลิกโครงการกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ (TMBABF) และกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน (TMBUSB)

จากประกาศแจ้ง กรณีขอยกเลิกโครงการกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน (TMBUSB) และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ (TMBABF) จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด  เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 มี.ค. 2020 ที่ผ่านมา

ทาง FINNOMENA ขอสรุปรายละเอียด และประเด็นที่นักลงทุนต้องทราบ ดังต่อไปนี้ครับ

 1. การขอยกเลิกของการดังกล่าว มีสาเหตุหลักมาจาก สภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้ต่ำ และราคาตลาดของตราสารหนี้ผันผวนในช่วงวิกฤตการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ผ่านมา 2-3 สัปดาห์ก่อนหน้านี้
 2. ประกอบกับปริมาณการขายคืนหน่วยที่เกิดขึ้นกับทั้งสองกองทุนมีสูงมาก ทำให้ผู้จัดการกองทุนของ TMBAM Eastspring จำเป็นต้องขายตราสารหนี้ออกมาในราคาที่ต่ำกว่าราคา Mark to Market เพื่อให้นักลงทุนได้เงินคืนตามกำหนดในหนังสือชี้ชวน ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวนยิ่งขึ้น
 3. TMBAM Eastspring จึงตัดสินใจเลิกโครงการกองทุนทั้ง 2 กองทุน เพื่อไม่เป็นการบังคับให้ผู้จัดการกองทุนต้องขายตราสารหนี้ในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงมากเกินไปและเพื่อคุ้มครองให้นักลงทุนทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุด
 4. การประกาศแจ้งยกเลิกโครงการกองทุน จะเปิดโอกาสให้ผู้จัดการกองทุน TMBAM Eastspring ทำให้สามารถทยอยขายของออกได้ในราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนดีที่สุด แต่ก็แลกมาด้วยการที่นักลงทุนจะได้รับเงินจากการยกเลิกโครงการช้าลง
 5. ตราสารหนี้ที่ถือครองในทั้งสองกองทุนเป็นตราสารหนี้ระดับ Investment Grade ขึ้นไป โดยที่ผ่านมาไม่ได้มีปัญหาการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด นั้นหมายถึง หากถือตราสารจนครบกำหนด ผู้ลงทุนก็จะได้เงินต้นและดอกเบี้ยคืนครบถ้วน
 6. พร้อมกันนี้ทาง TMBAM Eastspring ได้ตัดสินใจยกเลิกคำสั่งซื้อขาย และสับเปลี่ยนกองทุนของวันที่ 25/03/20 ที่ผ่านมา พร้อมประกาศยกเลิกโครงการกองทุน เพื่อทยอยทำการขายให้ลูกค้าในลำดับต่อไป
 7. ทาง TMBAM Eastspring  แจ้งว่านักลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนอัตโนมัติแบ่งเป็น 2 รอบด้วยกันคือ
  1. ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ยุติคำสั่งซื้อขาย เบื้องต้นคาดว่าอยู่ประมาณวันที่ 10 เมษายน 2563 นักลงทุนจะได้รับเงินลงทุนส่วนแรกเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่แจ้งไว้สำหรับรับค่าขายคืน
  2. TMBAM Eastspring แจ้งว่า หลังจากนั้น ระยะเวลาประมาณ 90 วันทำการ หลังจากประกาศยกเลิกโครงการ นักลงทุนจะได้รับเงินลงทุนส่วนที่เหลือคืน

*หากยังมีตราสารหนี้ / ทรัพย์สินคงค้าง ก.ล.ต. จะพิจารณาอนุมัติยืดระยะเวลาตามความเหมาะสมในการบริหารสินทรัพย์ของกองตามประกาศ ทน. 15/2562

ทั้งนี้ TMBAM Eastspring จะแจ้งวันที่ในการรับค่าขายคืนแต่ละรอบให้ทราบอีกครั้ง

หากนักลงทุนมีขอสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center 02-0265100 กด 2 (8.30 – 20.30 ทุกวันทำการ) หรือสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ Line ID: @FINNOMENAPORT

อ่านเอกสารต้นฉบับจากทาง บลจ. ได้ที่นี่

ประกาศแจ้ง กรณีขอยกเลิกโครงการกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ (TMBABF) และกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน (TMBUSB)

 

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ