แจ้งเตือน

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่

ยกระดับการลงทุนให้เป็นระดับโลกกระจายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนในความเสี่ยงที่เหมาะสมบนเป้าหมาย 10% ต่อปี (ไม่ใช่การการันตี)

รับของรางวัลขวัญถุงสุดพิเศษ! เมื่อเปิดบัญชีลงทุนครั้งแรกกับ FINNOMENA

Have Fund in Shopping สุขคูณ 2 ทั้งลงทุนและช้อปปิ้งในเวลาเดียวกัน เพียงเปิดบัญลงทุนครั้งแรกกับ FINNOMENA รับของรางวัลขวัญถุง หน่วยลงทุน K-CASH มูลค่า 100 บาท และ SHOPEE VOUCHER มูลค่า 100 บาท ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 8 – 31 พ.ค. 2564

*ในกรณีทางบริษัทไม่สามารถมอบของรางวัล  SHOPEE VOUCHER ได้ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นหน่วยลงทุน K-CASH มูลค่า 100 บาทแทน

เปิดบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA

รับหน่วยลงทุน K-CASH และ Shopee Voucher รวมมูลค่า 200 บาท

เพียงใส่รหัส #FUNDSHOP100 ในช่อง Referral Code

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 8 - 31 พ.ค. 2564

ขั้นตอนการเปิดบัญชีลงทุน ผ่านแอปพลิเคชัน (ไม่ต้องใช้เอกสาร)

รับสิทธิ์โปรโมชั่นที่นี่ หากไม่ได้ใส่ Referral Code

ทำตามขั้นตอนเพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่น

ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม "รับสิทธิ์"

ขั้นตอนที่ 2

เข้าสู่ระบบสมาชิก

ขั้นตอนที่ 3

บันทึกสิทธิ์โปรโมชั่นเรียบร้อย

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 •  ลูกค้าจะต้องไม่เคยเปิดบัญชีซี้อขายหน่วยลงทุน และลูกค้าที่เคยเปิดบัญชีแล้วแต่ยังไม่ทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
 •  ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมพร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ (ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องได้รับการยืนยันเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS เรียบร้อย ภายในวันที่ 31 พ.ค.  64 เท่านั้น)
 •  ลูกค้าจะต้องกดรับรหัสโปรโมชั่น Code ที่ได้รับจากช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท เช่น บทความ, VDO, สัมมนา หรือเว็ปไซต์ ลงในช่อง Referral Code ในขั้นตอนการเปิดบัญชีเพื่อให้ครบเงื่อนไขในการรับของรางวัลตามโปรโมชั่น (หากคุณมีผู้แนะนำการลงทุนดูแลอยู่ ใส่รหัสผู้ดูแล ตามด้วยรหัสโปรโมชั่น Code โดยไม่ต้องเว้นวรรค)
 •  หากลูกค้าไม่ได้กรอกรหัสโปรโมชั่น Code ในขั้นตอนการเปิดบัญชี จะถือว่าลูกค้าไม่ได้รับสิทธิ์และของรางวัลจาก
  โปรโมชั่น
 • จำกัดสิทธิ์รับรางวัล ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์การได้รับของรางวัลขวัญถุงหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน โดย FINNOMENA จะพิจารณาจากเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จ และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 •  โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 – 31 พ.ค. 2564

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 ลูกค้ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับสิทธิ์” 

 • ผู้รับสิทธิ์จะได้ของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน K-CASH จำนวนเงิน 100 บาท และ SHOPEE VOUCHER มูลค่า 100 บาท   (ในกรณีทางบริษัทไม่สามารถมอบของรางวัล  SHOPEE VOUCHER ได้ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นหน่วยลงทุน K-CASH มูลค่า 100 บาทแทน)
 • ผู้รับสิทธิ์ทราบว่าของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน K-CASH และผู้รับสิทธิ์ได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน K-CASH และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ finnomena.com/fund/k-cash
 •  FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน K-CASH และ SHOPEE VOUCHER ให้แก่ผู้รับสิทธิ์ทุกท่านที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ โดยกำหนดขั้นตอนดังนี้

o ผู้รับสิทธิ์เปิดบัญชีสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2564  ท่านจะได้รับหน่วยลงทุน K-CASH เพิ่มในแผนการลงทุนล่าสุดภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป และ รหัส SHOPEE VOUCHER ภายใน 7 วันหลังเปิดบัญชีสมบูรณ์ ผ่านทางอีมลที่ใช้ในการเปิดบัญชีลงทุน

o  บริษัทจะทำการสั่งซื้อ  ชำระราคาค่าซื้อ โดยอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการชำระราคาค่าซื้อ โดยบริษัทกำหนดวันใดวันหนึ่งไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

o บริษัทแจ้งให้ผู้รับสิทธิ์ทราบข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุน K-CASH ผ่านทางอีเมลของท่าน

o ผู้รับสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลได้ที่แผนการลงทุนล่าสุด

ตัวอย่าง  ผู้รับสิทธิ์เปิดบัญชี ได้รับอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) และใส่รหัสโปรโมชั่น Code ในขั้นตอนการเปิดบัญชีครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 พ.ค. 2564 ท่านจะได้รับหน่วยลงทุน K-CASH ภายในวันที่ 25 มิ.ย.  64 โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางแอปพลิเคชัน FINNOMENA เกี่ยวกับข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุน K-CASH เพื่อให้ท่านตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่แผนการลงทุนล่าสุด

 •  ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด