แจ้งเตือน

พิเศษ! สำหรับลูกค้า FINNOMENA เปิดบัญชีลงทุนครั้งแรก หรือสร้างแผนการลงทุน Tax Saving เพิ่ม รับกองทุน K-CASH มูลค่า 100 บาท ฟรี! ถ้าทำครบทั้ง 2 เงื่อนไข รับกองทุน K-CASH มูลค่ารวม 200 บาท

 • สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีลงทุนครั้งแรก ใส่ #TAX200 ในช่อง referral code หรือกดรับสิทธิ์ด้านล่าง รับกองทุน K-CASH 100 บาท และสร้างแผนการลงทุน Tax Saving เพิ่มรับกองทุน K-CASH  อีก 100 บาท รวมมูลค่า 200 บาท
 • สำหรับลูกค้าที่มีบัญชี FINNOMENA อยู่แล้ว กดรับสิทธิ์ด้านล่าง และสร้างแผน Tax Saving เพิ่มเพื่อรับกองทุน K-CASH มูลค่า 100 บาท
  • สำหรับนักลงทุนของ FINNOMENA ที่เปิดบัญชีผ่าน NOMURA สามารถดูขั้นตอนการสร้างแผนได้ที่นี่ รายละเอียดเพิ่มเติ

ขั้นตอนในการรับสิทธิ์โปรโมชั่น

1. กดรับสิทธิ์

เข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิก ก่อนการกดรับสิทธิ์

2. บันทึกสิทธิ์โปรโมชั่นสำเร็จ

บันทึกสิทธิ์สำเร็จ

3. เริ่มต้นเปิดบัญชี หรือสร้างแผน Tax saving ให้สำเร็จ

ตามเงื่อนไขให้สมบูรณ์เพื่อนรับของรางวัล

สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีลงทุนครั้งแรก

 • ลูกค้าจะต้องไม่เคยเปิดบัญชีซี้อขายหน่วยลงทุน หรือเคยเปิดบัญชีแล้วแต่ยังไม่ทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ จึงจะได้รับสิทธิ์โปรโมชั่น
 • ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมพร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ (ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องได้รับการยืนยันเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS เรียบร้อย ภายในวันที่ 16 มิ.ย. 64 เท่านั้น)
 • ลูกค้าจะต้องใส่รหัสโปรโมชั่น #TAX200 ลงในช่อง Referral Code ในขั้นตอนการเปิดบัญชี หรือกดรับสิทธิ์ในหน้าโปรโมชั่นเพื่อให้ครบเงื่อนไขในการรับของรางวัลตามโปรโมชั่น (หากคุณมีผู้แนะนำการลงทุนดูแลอยู่ ใส่รหัสผู้ดูแล ตามด้วยรหัสโปรโมชั่น Code โดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 123456#TAX200)
 • หากลูกค้าไม่ได้กรอกรหัสโปรโมชั่น  #TAX200  ในขั้นตอนการเปิดบัญชี หรือกดรับสิทธิ์จะถือว่าลูกค้าไม่ได้รับสิทธิ์และของรางวัลจากโปรโมชั่น
 •  

สำหรับผู้ที่สร้างแผนการลงทุน Tax saving ครั้งแรก หรือสร้างเพิ่ม

 • ลูกค้าจะต้องกดรับสิทธิ์ในหน้าโปรโมชั่นเพื่อให้ครบเงื่อนไขในการรับของรางวัลตามโปรโมชั่น (หากใส่รหัสโปรโมชั่น #TAX200 ลงในช่อง Referral Code ในขั้นตอนการเปิดบัญชี หรือ กดรับสิทธิ์ไปแล้วไม่ต้องกดซ้ำ)
 • ผู้รับสิทธิ์ต้องสร้างแผนการลงทุน Tax Saving ให้สมบูรณ์และได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA ภายในวันที่ 1 – 16 มิ.ย. 64 ในกรณีที่ผู้รับสิทธิ์มีแผนการลงทุน Tax saving อยู่แล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์ในโปรโมชั่นนี้ 
  •  
 

เงื่อนไขของรางวัล

 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมพร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ (จะต้องได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS เรียบร้อยภายในวันที่ 16 มิ.ย. 64
 • จำกัดสิทธิ์การได้รับของรางวัลเฉพาะที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน โดย FINNOMENA จะพิจารณาจากเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จ และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์รับรางวัล ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • ของรางวัล ได้แก่ หน่วยลงทุน K-CASH มูลค่า 100 บาท สูงสุดมูลค่า 200 บาท หากปฏิบัติตามทั้ง 2 เงื่อนไขครบถ้วน โดยการอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการชำระราคาค่าซื้อ เพื่อจัดสรรให้กับผู้รับสิทธิ์เพื่อเป็นของรางวัล ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน K-CASH
 • ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ผู้รับสิทธิ์ทราบว่าของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน K-CASH และผู้รับสิทธิได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน K-CASH ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน K-CASH
 • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน K-CASH ให้ผู้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น โดยจะทำการวางคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน K-CASH ในบัญชีแผนลงทุนล่าสุด ของผู้รับสิทธิ์ หลังจากผู้รับสิทธิ์ดำเนินการตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว FINNOMENA จะทำการชำระราคาค่าซื้อให้โดยเรียงลำดับตามเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จของผู้รับสิทธิ์ โดยบริษัทกำหนดวันใดวันหนึ่งไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้รับสิทธิ์ทุกท่านทราบข้อมูลดังกล่าวผ่านทางแอปพลิเคชัน ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่แผนการลงทุนล่าสุด 
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด