แจ้งเตือน

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่

FINNOMENA PROMOTION

โปรโมชั่นหมดเขตใน

วัน
ชม.
นาที

รับหน่วยลงทุนมูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีลงทุนครั้งแรกกับ FINNOMENA

เพียงเปิดบัญชีลงทุนพร้อม ใส่รหัส #FUND100 ในช่อง Referral Code ในขั้นตอนการเปิดบัญชี รับของรางวัลขวัญถุง (หน่วยลงทุน K-CASH มูลค่า 100 บาท) ฟรี! ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. – 30 พ.ย. 63

ขั้นตอนที่ 1 เปิดบัญชีลงทุน
เปิดบัญชีลงทุนพร้อมใส่รหัส Code (ตัวอย่างรหัส #FUND100) ในช่อง Referral Code จากนั้นสมัครหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS ให้เรียบร้อย (ถ้ามีผู้แนะนำการลงทุนดูแลอยู่ ใส่รหัสผู้ดูแลตามด้วย รหัส Code ไม่ต้องเว้นวรรค)
ขั้นตอนที่ 2
รับรางวัล
รับของรางวัลขวัญถุง (หน่วยลงทุน K-CASH มูลค่า 100 บาท)
Previous
Next

*ผู้รับสิทธิ์จะต้องได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ เรียบร้อย

เปิดบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA

รับรางวัลขวัญถุง 100 บาท

เพียงใส่รหัส #FUND100 ในช่อง Referral Code

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 พ.ย. 63

ขั้นตอนการเปิดบัญชีลงทุน ผ่านแอปพลิเคชัน (ไม่ต้องใช้เอกสาร)

ลืมใส่รหัส ใช่หรือไม่?

ทำตามขั้นตอนเพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่น

ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม "ลืมใส่รหัส Code"

ขั้นตอนที่ 2

เข้าสู่ระบบสมาชิก

ขั้นตอนที่ 3

บันทึกสิทธิ์โปรโมชั่นเรียบร้อย

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • ลูกค้าจะต้องไม่เคยเปิดบัญชีซี้อขายหน่วยลงทุน (รวมถึงลูกค้าที่เคยเปิดบัญชีแล้วแต่ยังไม่ทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ) กับทาง FINNOMENA ก่อนวันที่ 15 พ.ค. 63
 • ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมพร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ (จะต้องได้รับการยืนยันเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS เรียบร้อย ก่อนวันที่ 30 พ.ย. 63)
 • ลูกค้าจะต้องใส่รหัสโปรโมชั่น Code ที่ได้รับจากช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท เช่น บทความ, VDO, สัมมนา ลงในช่อง Referral Code ในขั้นตอนการเปิดบัญชีเพื่อให้ครบเงื่อนไขในการรับของรางวัลตามโปรโมชั่น (หากคุณมีผู้แนะนำการลงทุนดูแลอยู่ ใส่รหัสผู้ดูแล ตามด้วยรหัสโปรโมชั่น Code โดยไม่ต้องเว้นวรรค)
 • หากลูกค้าไม่ได้กรอกรหัสโปรโมชั่น Code ในขั้นตอนการเปิดบัญชี จะถือว่าลูกค้าไม่ได้รับสิทธิ์และของรางวัลจากโปรโมชั่น
 • จำกัดสิทธิ์รับรางวัล ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์การได้รับของรางวัลขวัญถุงหน่วยลงทุน เฉพาะ 15,000 คนแรกเท่านั้น ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน โดย FINNOMENA จะพิจารณาจากเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จ และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ลูกค้ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับสิทธิ์” 
 • ผู้รับสิทธิ์จะได้ของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน K-CASH จำนวนเงิน 100 บาท
 • ผู้รับสิทธิ์ทราบว่าของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน K-CASH และผู้รับสิทธิ์ได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน K-CASH และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ com/fund/k-cash
 • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน K-CASH ให้แก่ผู้รับสิทธิ์ทุกท่านที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ โดยกำหนดขั้นตอนดังนี้
  • ผู้รับสิทธิ์เปิดบัญชีสมบูรณ์ในเดือนใด ท่านจะได้รับหน่วยลงทุน K-CASH เพิ่มในแผนการลงทุนล่าสุดภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
  • บริษัทจะทำการสั่งซื้อ  ชำระราคาค่าซื้อ โดยอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการชำระราคาค่าซื้อ โดยบริษัทกำหนดวันใดวันหนึ่งไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
  • บริษัทแจ้งให้ผู้รับสิทธิ์ทราบข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุน K-CASH ผ่านทางอีเมลของท่าน
  • ผู้รับสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลได้ที่แผนการลงทุนล่าสุด
  • ตัวอย่าง  ผู้รับสิทธิ์เปิดบัญชี ได้รับอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) และใส่รหัสโปรโมชั่น Code ในขั้นตอนการเปิดบัญชีครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิ.ย. 63 ท่านจะได้รับหน่วยลงทุน K-CASH ภายในวันที่ 25 ก.ค. 63 โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมลเกี่ยวกับข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุน K-CASH เพื่อให้ท่านตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่แผนการลงทุนล่าสุด
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด