งบการเงินบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด (งบสิ้นปี 2562)

อ้างถึงหนังสือเวียนที่ กลต.นธ.(ว) 13 /2563 เรื่อง การผ่อนผันการประกาศและการนำส่งงบการเงินงวดประจำปีบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

บริษัทขอเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน (งบสิ้นปี 2562) ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีแล้วผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบการตัดสินใจใช้บริการ แต่ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวยังไม่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ เนื่องจากยังไม่สามารถจัดการประชุมใหญ่ได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ