แจ้งเตือน

พอร์ตกองทุนยอดฮิต

Previous
Next

ประเภทกองทุนที่แนะนำ

โปรโมชั่นหมดเขตใน

วัน
ชม
นาที
วินาที

กองทุนหุ้นจีน ที่แนะนำ

กองทุนหุ้นบริโภค ที่แนะนำ

กองทุนหุ้นเทคโนโลยี ที่แนะนำ

กองทุนหุ้นโลกที่มีโอกาสเติบโต ที่แนะนำ

กองทุนในภูมิภาคเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่น ที่แนะนำ

รับหน่วยลงทุนเพิ่มตามยอดลงทุน

ยอดลงทุน

50,000 - 99,999 บาท
฿ 100 มูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้รับเพิ่ม
 •  

ยอดลงทุน

1,000,000 - 2,999,999 บาท
฿ 2,000 มูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้รับเพิ่ม
 •  

ยอดลงทุน

10,000,000 - 29,999,999 บาท
฿ 20,000 มูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้รับเพิ่ม
 •  
 • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน
 • การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน
 • เงื่อนไขโปรโมชั่น รับหน่วยลงทุนเพิ่มตามยอดลงทุน

  • ผู้รับสิทธิ์จะต้องทำรายการซื้อกองทุนผ่านแพลตฟอร์ม FINNOMENA เท่านั้น
  • สำหรับผู้รับสิทธิ์ที่ลงทุนกับ FINNOMENA ผ่าน บล. โนมูระ พัฒนสิน จะต้องเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมใหม่ กับ บลน. FINNOMENA พร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ เพื่อรับของรางวัลจากโปรโมชั่น และจะต้องได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ  ATS เรียบร้อย ก่อนวันที่ 3 มี.ค. 63
  • ผู้รับสิทธิ์จะต้องลงทุนเพิ่ม และมียอดลงทุนรวม มากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรโมชั่น จึงพิจารณาในการได้รับสิทธิ์
  • ผู้รับสิทธิ์จะได้รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดลงทุนระหว่าง 50,000 – 99,999 บาท
  • ผู้รับสิทธิ์จะได้รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 200 บาท เมื่อมียอดลงทุนระหว่าง 100,000 – 499,999 บาท
  • ผู้รับสิทธิ์จะได้รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 1,000 บาท เมื่อมียอดลงทุนระหว่าง 500,000 – 999,999 บาท
  • ผู้รับสิทธิ์จะได้รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 2,000 บาท เมื่อมียอดลงทุนระหว่าง 1,000,000 – 2,999,999 บาท
  • ผู้รับสิทธิ์จะได้รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 6,000 บาท เมื่อมียอดลงทุนระหว่าง 3,000,000 – 4,999,999 บาท
  • ผู้รับสิทธิ์จะได้รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 10,000 บาท เมื่อมียอดลงทุนระหว่าง 5,000,000 – 9,999,999 บาท
  • ผู้รับสิทธิ์จะได้รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 20,000 บาท เมื่อมียอดลงทุนระหว่าง 10,000,000 – 29,999,999 บาท
  • ผู้รับสิทธิ์จะได้รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 60,000 บาท เมื่อมียอดลงทุนระหว่าง 30,000,000 – 59,999,999 บาทขึ้นไป
  • ผู้รับสิทธิ์จะได้รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 100,000 บาท เมื่อมียอดลงทุนระหว่าง 60,000,000 บาทขึ้นไป
  • ผู้รับสิทธิ์สามารถรับหน่วยลงทุนเพิ่มได้ 1 สิทธิ์ต่อผู้รับสิทธิ์
  • ในกรณีที่ยอดลงทุนของผู้รับสิทธิ์เป็นเศษ ไม่เต็มจำนวนหลัก ทาง FINNOMENA จะพิจารณาปรับเศษลง ในทุกกรณี ยกตัวอย่างเช่น 999,999.99 บาท จะถือว่ามีมูลค่าเท่ากับ 999,999 บาท
  • พอร์ตการลงทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ได้แก่ GIF, GIF-A, GAR, TOP 5, BIC Asia Ex. Japan, TMBAM Quality Mega Theme Portfolio, Aberdeen Single Blended Portfolio, Krungsri Smart Allocation Strategy, Krungthai Belief Allocation, TISCO OMAGASE EXTRA FUND, DIY
  • กองทุนรวมที่เข้าร่วมโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่ลงทุนในแผนการลงทุน DIY ได้แก่ KFACHINA-A,TMBCOF,TISCOGC,KFGBRAND-A,KFGBRAND-D,T-PREMIUM BRAND,B-INNOTECH,LHROBOT-E,TISTECH-A,TMBGQG,ONE-UGG,PRINCIPAL APDI,ASP-ASIAN,ABAPAC
  • สำหรับผู้รับสิทธิที่ลงทุนในพอร์ตการลงทุนแนะนำ (ยกเว้น แผนการลงทุน DIY) ต้องลงทุนตามรายชื่อกองทุนและสัดส่วนกองทุนที่แนะนำไว้ โดยต้องมีสัดส่วนของยอดลงทุนในแต่ละกองทุนหรือตราสาร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 จากที่กำหนดไว้ จึงจะได้รับการพิจารณาได้รับของรางวัลจากโปรโมชั่น ตัวอย่างเช่น พอร์ตการลงทุน GIF ที่ให้ลงทุนในกองทุนรวม KFAINCOM-R ในสัดส่วน 35% ดังนั้นผู้รับสิทธิจึงต้องลงทุนในกองทุนรวม KFAINCOM-R ไม่ต่ำกว่า 25% เป็นต้น ยกเว้นแผนการลงทุน TISCO Omakase Extra Fund ที่จะต้องลงทุนในกองทุนรวม TGOLD ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 จากที่กำหนดไว้)
  • สำหรับผู้รับสิทธิ์ที่ประสงค์ลงทุนเป็นรายกองทุน จะต้องลงทุนในแผนการลงทุน DIY เท่านั้น และต้องลงทุนในกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น เพื่อรับสิทธิ์รับหน่วยลงทุนเพิ่ม
  • ผู้รับสิทธิ์จะต้องทำการชำระค่าซื้อกองทุนให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 17 ก.พ. – 3 มี.ค. 63
  • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน TMBUSB ให้ผู้ได้รับสิทธิตามโปรโมชั่น โดยจะทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน TMBUSB ในบัญชีแผนการลงทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นของผู้ได้รับสิทธิ และทำการชำระราคาค่าซื้อให้ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 63 เรียงลำดับตามเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จของผู้ได้รับสิทธิ
  • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น FINNOMENA จะดำเนินการพิจารณาผู้ได้รับสิทธที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนและประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางอีเมลของผู้ได้รับสิทธิ ในวันที่ 9 มี.ค. 63
  • ของรางวัลจากโปรโมชั่นได้แก่ หน่วยลงทุน TMBUSB โดยการอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการชำระราคาค่าซื้อ เพื่อจัดสรรให้กับผู้รับสิทธิ์เพื่อเป็นของรางวัล ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน TMBUSB
  • ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ผู้รับสิทธิทราบว่าของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน TMBUSB และผู้รับสิทธิได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน TMBUSB ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน TMBUSB
  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขโปรโมชั่น เปิดบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA รับรางวัลขวัญถุง 100 บาท

 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องไม่เคยเปิดบัญชีซี้อขายหน่วยลงทุนกับทาง FINNOMENA ก่อนวันที่ 20 ม.ค. 63
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมพร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ (จะต้องได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ  ATS เรียบร้อย ก่อนวันที่ 29 ก.พ. 63)
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องใส่รหัส #FUND100 ในช่อง Referral Code ในขั้นตอนการเปิดบัญชีเพื่อให้ครบเงื่อนไขในการรับของรางวัลตามโปรโมชั่น (หากคุณมีผู้แนะนำการลงทุนดูแลอยู่ ใส่รหัสผู้ดูแล ตามด้วย #FUND100 ไม่ต้องเว้นวรรค)
 • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน TMBUSB ให้ผู้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น โดยจะทำการวางคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน TMBUSB ในบัญชีแผนลงทุนล่าสุด ของผู้รับสิทธิ์ หลังจากผู้รับสิทธิ์ดำเนินการตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว FINNOMENA จะทำการชำระราคาค่าซื้อให้โดยเรียงลำดับตามเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จของผู้รับสิทธิ์ ในวันที่ 16 มี.ค. 63  หากวันที่ 16 ของเดือนนั้นเป็นวันหยุด จะพิจารณาทำการชำระราคาค่าซื้อให้ในวันถัดไปที่เป็นวันทำการ
 • จำกัดสิทธิ์การได้รับของรางวัลขวัญถุงหน่วยลงทุน เฉพาะ 15,000 คนแรกเท่านั้น ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน โดย FINNOMENA จะพิจารณาจากเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จ และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • ของรางวัลขวัญถุง ได้แก่ หน่วยลงทุน TMBUSB โดยการอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการชำระราคาค่าซื้อ เพื่อจัดสรรให้กับผู้รับสิทธิ์เพื่อเป็นของรางวัล ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน TMBUSB
 • ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ผู้รับสิทธิ์ทราบว่าของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน TMBUSB และผู้รับสิทธิได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน TMBUSB ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน TMBUSB
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด