Multi – Momentum Portfolio Model Summary นโยบาย MMT เน้นสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับเงินลงทุน ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยในหลายมิติ เพื่อการเลือกลงทุนอย่างเข้มข้นในรายหลักทรัพย์จำนวนน้อยตัว และการจัดสรรสัดส่วนเงินสดเขิงรุก โดยการคาดการณ์แนวโน้มเพื่อจัดสรรเงินลงทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา นโยบาย MMT เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี และสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของปัจจัยกระทบตลาดในระยะสั้นถึงกลางได้ Approach การคัดเลือกหุ้นสำหรับลงทุนนโยบาย MMT พิจารณาจากหลายปัจจัยการลงทุน ดังนี้ 1. BETA หลักทรัพย์ที่เลือกลงทุนอยู่ในกลุ่ม High BETA คือ โดยสถิติย้อนหลังมีการเคลื่อนไหวของราคาสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนไหวของดัชนีเทียบวัด แต่ในปริมาณที่มากและรุนแรงกว่า ทั้งในขาขึ้นและขาลง ซึ่งการพิจารณากลุ่ม BETA สูงต้องประกอบการพิจารณาช่วงระยะเวลาการคำนวณ การวิเคราะห์ Indicator รวมถึงการปรับค่าตัวแปรให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 2. Liquidity สภาพคล่องหลักทรัพย์ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ “ลงทุนได้” […]