Multi – Momentum Portfolio ModelSummary นโยบาย MMT เน้นสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับเงินลงทุน ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยในหลายมิติ เพื่อการเลือกลงทุนอย่างเข้มข้นในรายหลักทรัพย์จำนวนน้อยตัว และการจัดสรรสัดส่วนเงินสดเขิงรุก โดยการคาดการณ์แนวโน้มเพื่อจัดสรรเงินลงทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา นโยบาย MMT เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี และสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของปัจจัยกระทบตลาดในระยะสั้นถึงกลางได้