แจ้งเตือน

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

เรียน

ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด

เรื่อง

การหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผลกองทุนรวม 

อ้างถึง

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 (“รัษฎากร”) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้กองทุนรวมมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร และมีหน้าที่ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินปันผลที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ ซึ่งถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (4)(ข) ในอัตราภาษีร้อยละ 10 

บริษัทจึงขอเรียนมายังท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับรัษฎากรที่อ้างถึงข้างต้น จากเดิมหากท่านได้แจ้งความประสงค์กับบริษัทว่า ‘ไม่หัก ภาษี ณ ที่จ่าย’ จากเงินปันผลไว้ บริษัทต้องดำเนินการ ‘หักภาษี ณ ที่จ่าย’ เงินปันผลของท่าน ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานภาษีน้อยกว่า ร้อยละ 10 หรือ มีเงินได้พึงประเมินไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี สามารถดำเนินการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวได้ โดยการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป

หากมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ที่ Call Center โทร. 02-0265100 หรือ Line : @FINNOMENAPORT ทุกวันทำการจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด