รายชื่อกองทุน SSF

**ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

 


Disclaimer

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ จัดทำโดยอาศัยข้อมูลที่จัดหามาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ หรือ ควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ยืนยันและไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่ปรากฏข้างต้น

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ