Aberdeen “Single Blended” Portfolio อัปเดตมุมมองเดือนเมษายน 2020: ยังคงแนะนำให้ไม่ต้องมีการปรับพอร์ต

Q1/2020 Aberdeen “Single Blended” model update

1. ผลการดำเนินงานของ Model

ข้อมูลการลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยวันเริ่มลงทุนคือ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยใช้ราคา NAV เป็นตัวคำนวณผลตอบแทนโดยประมาณ

ทั้งนี้ ผลตอบแทนยังไม่ได้มีการรวมราคาการขายและรับซื้อคืนจากทาง บลจ. ตัวอย่างพอร์ตการลงทุนใช้เงินลงทุน 1 ล้านบาท ณ วันเริ่มต้น

Aberdeen “Single Blended” Portfolio อัปเดตมุมมองเดือนเมษายน 2020:

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ในช่วงที่ผ่านมา Aberdeen “Single Blended” Portfolio มีผลตอบแทนที่ -13.73% เนื่องจากสภาวะความผันผวนของตลาดโลก ที่มีต่อไวรัส COVID-19 ทำให้สินทรัพย์ทั่วโลกได้มีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ในส่วนของพอร์ตลงทุน กองทุนที่สามารถทนต่อสถานการณ์ได้ดีคือกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่น (ABINC) ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศไทยที่ช่วยประคองพอร์ตการลงทุนในภาวะนี้ ประกอบอีกทั้งกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ฟันด์ (ABAPAC) ซึ่งลงทุนในหุ้นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคยังคงทนสภาวะผันผวนได้ในระดับที่ดี

อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์โคโรน่าไวรัสที่สร้างความผันผวนต่อตลาดโลก ก่อให้เกิดความกังวลในตราสารหนี้บางส่วน จึงเกิดการปรับตัวลดลงของตราสารหนี้ที่มีการขายออกมามากกว่าปกติ จึงทำให้ตราสารหนี้ปรับตัวลง

สำหรับตลาดหุ้นอเมริกา ยุโรป และ ญี่ปุ่นได้ปรับไปทางเดียวกันโดยมีเหตุผลหลักมาจากความกังวลของไวรัสที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม

2. มุมมองอนาคตการปรับพอร์ต

ถึงแม้โดยรวม จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลไปทั่วโลกและการระบาดคาดว่าจะยังคงมีต่อไปเรื่อย ๆ แต่อย่างไรก็ดีรัฐบาลต่าง ๆ ทั่วโลกได้มีการตอบรับด้วยมาตรการเพื่อควบคุมการระบาดให้ดีที่สุด ทั้งยังมีมาตรการทางการคลังที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจ สอดคล้องกับนโยบายทางการเงินจากธนาคารกลางหลาย ๆ ประเทศที่ได้มีการลดดอกเบี้ยและทำการซื้อตราสารหนี้ในตลาดเพื่อควบคุมให้สภาพคล่องของตราสารหนี้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีราคาที่สามารถประเมินได้ตามสภาพตลาด

น้ำหนักการลงทุนในพอร์ตการลงทุนยังไม่ได้มีการเบี่ยงเบนไปจากโมเดลต้นแบบสักเท่าไหร่นัก จึงยังคงแนะนำให้ไม่ต้องมีการ rebalance หรือปรับพอร์ตการลงทุน สภาวะความผันผวนของตราสารหนี้ที่ผ่านมาคาดว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ดีหากสภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สภาวะถดถอยอย่างเต็มที่ ทาง บลจ. จะพิจารณาถึงการปรับพอร์ตการลงทุนอีกครั้ง เพื่อปรับโมเดลไปสู่การลดความเสี่ยงมากขึ้นต่อไป

Aberdeen Standard Investments

สนใจลงทุนใน Aberdeen “Single Blended” Portfolio ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.finnomena.com/fhport


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

เปิดโหมด Risk-On!