แจ้งเตือน

เลือกแผนการลงทุนที่เหมาะกับคุณ

เสี่ยงสูง...โอกาสรับผลตอบแทนสูงสุด (10-12% ต่อปี)

ไม่ใช่การการันตี

เพิ่มเงิน 2 เท่าใน 9 ปี (8% ต่อปี)

ไม่ใช่การการันตี

รับปันผลและผลตอบแทน (5-6% ต่อปี)

ไม่ใช่การการันตี

เสี่ยงต่ำ...ผลตอบแทนชนะฝากประจำ (3-4% ต่อปี)

ไม่ใช่การการันตี

เสี่ยงต่ำ...พักเงินรอโอกาสลงทุน (1-2% ต่อปี)

ไม่ใช่การการันตี

  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน
  • การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต