แจ้งเตือน

โปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปีใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2562

วัน
ชม.
นาที

FINNOMENA ชวนคนไทยลงทุนเพิ่มผ่านกองทุนรวมต้อนรับปี 2563 กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. – 30 ธ.ค. 62

รับเพิ่มหน่วยลงทุน มูลค่าสูงสุด 1,000,000 บาท

เลือกพอร์ตที่ชอบ ลงกองที่ใช่

รับเพิ่มหน่วยลงทุน มูลค่าสูงสุด 1,000,000 บาท
฿ 1,000,000
 • รับหน่วยลงทุนเพิ่ม 1,000 บาท ต่อยอดลงทุน 1 ล้านบาท
 • ลงทุนในแผนการลงทุน หรือ กองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นเท่านั้น
 • เฉพาะลูกค้าที่ทำรายซื้อผ่านแพลตฟอร์ม FINNOMENA

ทุกยอดลงทุน 1 ล้านบาท ผ่านแผนการลงทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นและลงทุนตามสัดส่วนที่แนะนำ หรือ ลงทุนเป็นรายกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ในแผนการลงทุน DIY รับเพิ่มหน่วยลงทุน (TMBUSB) มูลค่า 1,000 บาท สูงสุดถึง 1,000,000 บาท ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 29 พ.ย. - 30 ธ.ค. 62

แผนการลงทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น

กองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น (สำหรับแผนการลงทุน DIY)

คำเตือน

 • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน
 • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องทำรายการซื้อกองทุนผ่านแพลตฟอร์ม FINNOMENA เท่านั้น
 • ผู้รับสิทธิ์จะได้รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 1,000 บาท ทุกๆยอดลงทุน 1 ล้านบาท โดยผู้รับสิทธิ์สามารถรับหน่วยลงทุนเพิ่มสูงสุด 1 ล้านบาทต่อผู้รับสิทธิ์
 • ในกรณีที่ยอดลงทุนของผู้รับสิทธิ์เป็นเศษ ไม่เต็มจำนวนหลักล้าน ทาง FINNOMENA จะพิจารณาปรับเศษลง ในทุกกรณี ยกตัวอย่างเช่น 1,990,000 บาท จะถือว่ามีมูลค่าเท่ากับ 1 ล้านบาท
 • แผนการลงทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ได้แก่ Goal, GAR, GIF , GCP,  TOP5, Best-in-class, Immunity, GURUPORT, DIY
 • กองทุนรวมที่เข้าร่วมโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่ลงทุนในแผนการลงทุน DIY ได้แก่ TMBGQG, KFAINCOME-R, PRINCIPAL APDI, SCBGIF, BTP, B-INNOTECH
 • สำหรับผู้รับสิทธิ์ที่ลงทุนในแผนการลงทุนแนะนำ (ยกเว้น แผนการลงทุน DIY) ต้องลงทุนตามรายชื่อกองทุนและสัดส่วนกองทุนที่แนะนำไว้ในโปรโมชั่น โดยในแต่ละแผนการลงทุนต้องมียอดลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท เพื่อรับสิทธิ์รับหน่วยลงทุนเพิ่ม
 • สำหรับผู้รับสิทธิ์ที่ประสงค์ลงทุนเป็นรายกองทุน จะต้องลงทุนในแผนการลงทุน DIY เท่านั้น และต้องลงทุนในกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ซึ่งต้องมียอดลงทุนต่อกองทุนในแผนการลงทุนเดียวกัน หรือ รวมยอดลงทุนของ 3 กองทุนในแผนการลงทุนเดียวกัน มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท เพื่อรับสิทธิ์รับหน่วยลงทุนเพิ่ม
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องทำการชำระค่าซื้อกองทุนให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 29 พ.ย. – 30 ธ.ค. 62
 • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน TMBUSB ให้ผู้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น โดยจะทำการวางคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน TMBUSB ในบัญชีแผนการลงทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นของผู้รับสิทธิ์ และทำการชำระราคาค่าซื้อให้ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 63 เรียงลำดับตามเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จของผู้รับสิทธิ์
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น FINNOMENA จะดำเนินการพิจารณาผู้รับสิทธิ์ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนและประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางอีเมลของคุณ ในวันที่ 2 ม.ค. 62
 • ของรางวัลจากโปรโมชั่นได้แก่ หน่วยลงทุน TMBUSB โดยการอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการชำระราคาค่าซื้อ เพื่อจัดสรรให้กับผู้รับสิทธิ์เพื่อเป็นของรางวัล ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน TMBUSB
 • ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ผู้รับสิทธิทราบว่าของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน TMBUSB และผู้รับสิทธิได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน TMBUSB ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน TMBUSB
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด