เปรียบเทียบ TMB50 และ JB25: เหมือนและแตกต่างกันยังไง?

เริ่มต้นลงทุนกองทุนไหนดี? เรามักได้ยินคำถามจากนักลงทุนที่จะเลือกซื้อกองทุน TMB50 กับ JB25

มาลองดูกันว่ากองทุนไหนเหมาะสมสำหรับเรามากกว่า? วันนี้จะมาทำการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ของกองทุน เปรียบเทียบในแต่ละประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจครับ

กองทุนไหนดีกว่ากัน เลือกกองทุนไหนดี แตกต่างกันอย่างไร เหมือนกันอย่างไร ไปหาคำตอบกันเลย!

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

1. นโยบายการลงทุน

เปรียบเทียบ TMB50 และ JB25: เหมือนและแตกต่างกันยังไง?

TMB50

กองทุนมีนโยบายที่จะพยายามลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

JB25

เน้นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์

จากข้อมูลนโยบาลลงทุน แสดงให้เห็นว่า TMB50 พยายามลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 จะถือหุ้นโดยประมาณ 50 ตัว ส่วน JB25 ลงทุนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกจะถือหุ้นโดยประมาณ 25 ตัว

2. กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

จากข้อมูลกลยุทธ์นโยบายลงทุน แสดงให้เห็นว่า TMB50 และ JB25 ลงทุนแบบ Passive เหมือนกัน นี่คือการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง

3. รายละเอียดกองทุน

เปรียบเทียบ TMB50 และ JB25: เหมือนและแตกต่างกันยังไง?

จากข้อมูลรายละเอียดกองทุน แสดงให้เห็นว่า ประเภทกองทุน TMB50 เป็นประเภท SET 50 Index Fund ลงทุนในบริษัทที่หลากหลายทั้งกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทขนาดเล็ก ส่วน JB25 ประเภท Equity Large Cap ลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ และโดยหลักการแล้วบริษัทใหญ่มักจะมีความมั่นคงมากกว่าบริษัทขนาดเล็ก ในด้านค่าใช้จ่ายกองทุนรวม JB25 สูงกว่า TMB50 เล็กน้อย

หมายเหตุ: ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2562 เป็นต้นไป เปลี่ยนจาก 1,000 บาท เป็น 1 บาทนะครับ

4. หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

เปรียบเทียบ TMB50 และ JB25: เหมือนและแตกต่างกันยังไง?

จากข้อมูลชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก แสดงให้เห็นว่า TMB50 และ JB25 ลงทุนหลักทรัพย์ที่เหมือนกันใน 5 อันดับแรก แต่สัดส่วนบริษัท JB25 สูงกว่า TMB50 เพียงเล็กน้อย เนื่องจาก JB25 ถือหุ้นแค่เพียง 25 ตัวและเน้นลงทุนบริษัทขนาดใหญ่เป็นหลัก

5. ผลตอบแทนย้อนหลัง

เปรียบเทียบ TMB50 และ JB25: เหมือนและแตกต่างกันยังไง?

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

จากข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลังรายปี แสดงให้เห็นว่า TMB50 และ JB25 ผลตอบแทนย้อนหลังรายปีใกล้เคียงกันแตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้างสลับกันไป ดำเนินการลงทุนมุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 2 กองทุน

เปรียบเทียบ TMB50 และ JB25: เหมือนและแตกต่างกันยังไง?

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

จากข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลัง แสดงให้เห็นว่า TMB50 และ JB25 มีผลตอบแทนย้อนหลังใกล้เคียงกัน แต่ระยะ 3 เดือน 6 เดือน และ 10 ปี TMB50 สร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า JB25 ส่วนระยะ 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี JB25 สร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า TMB50

6. 5 หมวดธุรกิจแรกที่ลงทุน

เปรียบเทียบ TMB50 และ JB25: เหมือนและแตกต่างกันยังไง?

จากข้อมูล 5 หมวดธุรกิจแรกที่ลงทุน (%) แสดงให้เห็นว่า TMB50 และ JB25 ลงทุนใน 5 หมวดธุรกิจแรกใกล้เคียงกัน แต่แตกต่างกันเพียงสัดส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมเล็กน้อย

6. ความเสี่ยง

เปรียบเทียบ TMB50 และ JB25: เหมือนและแตกต่างกันยังไง?

ลองมาดูจุดขาดทุนสูงสุด (Max Drawdown) และ Standard Deviation ก็ค้นพบว่า 2 กองนี้มีความใกล้เคียงกันมาก โดย JB25 นั้นจะมีค่าที่สูงกว่าประมาณ 1% เท่านั้น

เปรียบเทียบ TMB50 และ JB25: เหมือนและแตกต่างกันยังไง?

คำถาม เลือกลงทุนกองทุนอะไรระหว่าง TMB50 และ JB25

คำตอบ จากข้อมูลข้างต้น TMB50 และ JB25 มีความใกล้เคียงกันมาก จุดหลักที่ต่างกันเห็นจะเป็นจำนวนหุ้นที่ถือ และขนาดของบริษัทที่ JB25 จะเน้นบริษัทใหญ่ๆ ในขณะที่ TMB50 อาจมีบริษัทที่ใหญ่น้อยลงมาหน่อยอยู่ในพอร์ต นอกจากนี้ก็ดูเหมือนว่าองค์ประกอบหลายๆ อย่างจะมีความคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรืออุตสาหกรรมที่ลงทุน ผลตอบแทนย้อนหลัง หรือนโยบายการลงทุน

ฉะนั้นแล้ว การเลือกลงทุนกองทุนอะไรนั้นขึ้นอยู่กับว่านักลงทุน เข้าใจ สนใจ ลำดับความสำคัญแต่ละประเด็นอย่างไร

กองทุนแบบไหนเหมาะสมสำหรับตัวของนักลงทุน นักลงทุนคือผู้เลือก สุดท้ายแล้ว การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนครับ

หากสนใจลงทุนใน 2 กองทุนนี้ สามารถลงทุนผ่านพอร์ต DIY ของ FINNOMENA โดยคลิกที่ลิ้งก์ข้างล่างเลยครับ
https://www.finnomena.com/nter-space-create/

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

สามารถศึกษากองทุนเพิ่มเติมได้ที่
https://www.tmbameastspring.com/home/th/mutual-fund-detail.php?f=5

https://www.finnomena.com/fund/TMB50/
https://www.tmbameastspring.com/home/th/mutual-fund-detail.php?f=385
https://www.finnomena.com/fund/JB25/


Jessada Sookdhis
Investment Analyst (IA)
ตรวจทานบทความ

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้เขียนบทความนี้มิได้รับค่าตอบแทนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทที่กล่าวถึงในบทความนี้แต่อย่างใด

10000 FINT