Fisher Effect คืออะไร? บอกอะไรเกี่ยวกับค่าเงินและเงินเฟ้อ?

บทความนี้จะขอพาไปรู้จักกับทฤษฎี Fisher Effect และ International Fisher Effect ก่อนจะกล่าวถึงทฤษฎี International Fisher Relation กันหน่อย มาดูกันว่าทฤษฎีนี้จะอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อและค่าเงินระหว่างประเทศอย่างไร

Fisher Effect อธิบายผ่านสมการ…

อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงิน (Nominal Interest Rate) = อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest Rate) + อัตราเงินเฟ้อที่คาดหมาย (Expected Inflation Rate)

ยกตัวอย่างเช่น

ดอกเบี้ยเงินฝาก คืออัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงิน (Nominal Interest Rate) = 4%
อัตราเงินเฟ้อที่คาดหมาย (Expected Inflation Rate) = 3%
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest Rate) = 1%

Fisher Effect คืออะไร? บอกอะไรเกี่ยวกับค่าเงินและเงินเฟ้อ?

นอกจาก Nominal Interest Rate จะบอกถึงผลตอบแทนที่ได้จากการฝากเงินแล้ว Fisher Effect ยังอธิบายต่อไปว่าการเติบโตทางการเงินส่งผลกระทบ Nominal Interest Rate และ Expected Inflation Rate อย่างไร ด้วยการขยายตัวของปริมาณเงินในระบบ เช่น ธนาคารกลางมีนโยบายการเงิน (เพิ่มปริมาณเงิน (Money Supply) ในระบบ) ทำให้ Expected Inflation Rate ปรับขึ้น 10% จากนั้น Nominal Interest Rate ก็จะปรับตัวขึ้นตามไป 10%

ภายใต้สมมติฐานว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินในระบบจะไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest Rate) แต่ Real Interest Rate จะสะท้อนผลของ purchasing power ตลอดระยะเวลาที่ฝากเงินหรือกู้ยืมเงิน

แล้วทฤษฎี International Fisher Effect คืออะไร?

ทฤษฎี International Fisher Effect กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงิน (Nominal Interest Rate) กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (change in the exchange rate) ระหว่าง 2 ประเทศ ผ่านสมการ

Picture Source : Investopedia.com

โดย :

E คือ การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินระหว่างสองประเทศ
i1 คือ อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินประเทศ A (Nominal Interest Rate)
i2 คือ อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินประเทศ B (Nominal Interest Rate)

จะเห็นได้ว่าความแตกต่างกันของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินสามารถนำมาใช้คาดการณ์ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ยกตัวอย่างเช่น

ประเทศ A มีอัตราดอกเบี้ย 12% ประเทศ B มีอัตราดอกเบี้ย 5% จากสมการแสดงให้เห็นว่าค่าเงินของประเทศ B จะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินของประเทศ A เท่ากับ 7%

Fisher Effect คืออะไร? บอกอะไรเกี่ยวกับค่าเงินและเงินเฟ้อ?

Fisher Effect คืออะไร? บอกอะไรเกี่ยวกับค่าเงินและเงินเฟ้อ?

ในอีกมุมหนึ่งทฤษฎีนี้ครอบคลุมไปถึง Relative Purchasing Power Parity ผ่านอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest Rate) ในสมการของ Fisher Effect

เช่นเดียวกับทฤษฎี International Fisher Effect ที่สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง 2 ประเทศ ทฤษฎี International Fisher Relation เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อที่คาดหมาย (Expected Inflation Rate) กับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงิน (Nominal Interest Rate) ผ่านสมการ

Local Expected Inflation Rate in the Future / Foreign Expected Inflation Rate in the Future
= (1+Local Nominal Interest Rate) / (1+Foreign Nominal Interest Rate)

ตัวอย่างเช่น

อัตราเงินเฟ้อที่คาดหมาย (Expected Inflation Rate)
ประเทศไทย (Local) = 3% ต่อปี ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign) = 2% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงิน (Nominal Interest Rate)
ประเทศไทย (Local) = 1% สามารถคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จาก
(2 / 3) x (1+0.01) = 0.673%

Fisher Effect คืออะไร? บอกอะไรเกี่ยวกับค่าเงินและเงินเฟ้อ?

Fisher Effect คืออะไร? บอกอะไรเกี่ยวกับค่าเงินและเงินเฟ้อ?

สรุป

Fisher Effect อธิบายว่า Nominal Interest Rate ครอบคลุมผลของ purchasing power และอัตราเงินเฟ้อ

International Fisher Effect อธิบายว่าประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ค่าเงินจะอ่อนค่ากว่า

International Fisher Relation ใช้เพื่อคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงิน (Nominal Interest Rate) ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่คาดหมาย (Expected Inflation Rate) ระหว่าง 2 ประเทศ

Fisher Effect คืออะไร? บอกอะไรเกี่ยวกับค่าเงินและเงินเฟ้อ?