รีวิวกองทุนกลุ่ม ASEAN และ CLMVT

หลังจากที่ได้ให้ทุกคนได้รู้จักกับความน่าสนใจในการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน และ CLMVT ไปแล้ว

อ่านเพิ่มเติม รู้จักกลุ่มประเทศอาเซียน, CLMVT และ MSCI AC ASEAN INDEX

วันนี้ เด็กการเงิน ขอมารีวิวกองทุนในกลุ่มนี้ ได้แก่ B-ASEAN, B-ASEANRMF, I-ASEAN STAR 10, K-AEC, KT-ASEAN-A, ONE-STOXXASEAN, KT-CLMVT-A และ KT-CLMVT-D

สิ่งที่จะได้จากบทความนี้

 1. แต่ละกองทุนลงทุนในอะไรบ้าง?
 2. สัดส่วนประเทศและอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุน
 3. นโยบายการจ่ายปันผลและระดับความเสี่ยงของกองทุน
 4. การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน
 5. ผลตอบแทนและความเสี่ยง
 6. ค่าธรรมเนียมของกองทุน

แต่ละกองทุนลงทุนในอะไรบ้าง?

B-ASEAN และ B-ASEANRMF

ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยกองทุนมีการลงทุนอยู่ในสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทยประมาณ 60% และลงทุนในกลุ่ม Financial ประมาณ 33%

KT-ASEAN-A

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – ASEAN Equity Fund (Master Fund) ซึ่งกองทุนหลักได้รับการจัดอันดับ 4 ดาว จาก Morningstar โดยกองทุนมีการลงทุนอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ไทย และอินโดนีเซียกว่า 70% และลงทุนในกลุ่ม Financial ประมาณ 35%

ONE-STOXXASEAN

ลงทุนในหุ้นจำนวน 30 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อิงดัชนี STOXX ASEAN SELECT DIVIDEND 30 INDEX ซึ่งเป็นดัชนีที่เฟ้นหาหุ้นอาเซียนที่จ่ายปันผลได้ดีโดยดูจากการจ่ายปันผลย้อนหลัง 12 เดือน และไม่ได้เลือกจากบริษัทที่มี Market-Cap สูง แต่เลือกบริษัทที่มีสภาพคล่องสูง มีอัตราการจ่ายปันผล หรือ Dividend Payout Ratio ไม่เกิน 80% เพราะจะทำให้บริษัทมีเงินกลับไปลงทุนต่อเพื่อการเติบโต ไม่ลงทุนใน Infra & REIT รวมทั้งมี Foreign Investment Capacity เกิน 4% หรือเรียกว่ามี free-float สำหรับให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาถือได้ นอกจากนี้ยังมีกฏว่าห้ามลงทุนในหุ้นเกิน 7 ตัว ในแต่ละประเทศ และ 9 ตัวในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

K-AEC

ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยกองทุนมีการลงทุนอยู่ในสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทยประมาณ 60% และลงทุนในกลุ่ม Financial, Bank ทั้งสิงคโปร์ และอินโดนีเซียประมาณ 36%

I-ASEAN STAR 10

เป็นกองทุนผสม ซึ่งลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงตราสารหนี้ เงินฝากด้วย แต่จะไม่ลงทุนในหุ้นไทย

KT-CLMVT-A และ KT-CLMVT-D

ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนามและไทย (CLMVT) รวมทั้งประเทศอื่นที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้อง แล้วได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMVT โดยกองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวอยู่ในเวียดนาม 50%-80%

สัดส่วนประเทศและอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุน

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564 (ยกเว้น B-ASEAN และ B-ASEANRMF ที่เป็นข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2564)

B-ASEAN และ B-ASEANRMF

 • สิงคโปร์ 22.48%
 • อินโดนีเซีย 20.33%
 • ไทย 16.93%
 • เวียดนาม 11.08%
 • มาเลเซีย 8.11%
 • ธนาคาร 32.66%
 • ขนส่งและโลจิสติกส์ 8.23%
 • พาณิชย์ 7.77%
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7.49%
 • อาหารและเครื่องดื่ม 7.14%

KT-ASEAN-A

 • Singapore 29.8%
 • Thailand 23.9%
 • Indonesia 20.7%
 • Malaysia 12.1%
 • Philippines 9.0%
 • Vietnam 2.6%
 • Financials 35.4%
 • Communication Services 17.9%
 • Industrials 8% 
 • Real Estate 7.8% 
 • Consumer Discretionary 7.2% 

ONE-STOXXASEAN

(ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเทศที่ลงทุน)

 • BANKS 20.61% 
 • CAPITAL GOODS 17.25% 
 • MATERIALS 7.10% 
 • ENERGY 6.92% 
 • FOOD, BEVERAGE & TOBACCO 6.68%

K-AEC

 • Singapore 24.57% 
 • Indonesia 18.97% 
 • Thailand 16.22% 
 • Vietnam 12.34%
 • Malaysia 10.47%
 • FINANCE-SINGAPORE 17.72% 
 • BANK-INDONESIA 10.77% 
 • FINANCIALS-VIETNAM 7.50% 
 • INFORMATION TECHNOLOGY-GLOBAL 6.60% 
 • COMMERCE 5.15%

I-ASEAN STAR 10

(ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเทศที่ลงทุน)

 • Information Technology 40.89%
 • Financials 14.57% 
 • Industrials 12.45% 
 • Energy 8.25% 
 • Materials 6.06% 

KT-CLMVT-A และ KT-CLMVT-D

(ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเทศที่ลงทุน)

 • ธนาคาร 21.39%
 • อื่น ๆ 11.45%
 • พลังงานและสาธารณูปโภค 11.21%
 • อาหารและเครื่องดื่ม 10.88%
 • เงินทุนและหลักทรัพย์ 9.57%

นโยบายการจ่ายปันผลและระดับความเสี่ยงของกองทุน

 • B-ASEAN และ B-ASEANRMF ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล และกองทุนมีความเสี่ยงที่ระดับ 6
 • KT-ASEAN-A ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล และกองทุนมีความเสี่ยงที่ระดับ 6
 • ONE-STOXXASEAN มีนโยบายการจ่ายปันผล และกองทุนมีความเสี่ยงที่ระดับ 6
 • K-AEC ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล และกองทุนมีความเสี่ยงที่ระดับ 6
 • I-ASEAN STAR 10 ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล และกองทุนมีความเสี่ยงที่ระดับ 5
 • KT-CLMVT-A ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล และ KT-CLMVT-D มีนโยบายการจ่ายปันผล และทั้งสองกองทุนมีความเสี่ยงที่ระดับ 6

การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน

ทุกกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ผลตอบแทนและความเสี่ยง

(as of 26 Oct 2021)

Return: 6 Month / 1 Year / 3 Year (Annualized)

SD: 1 Year / 3 Year (Annualized)

B-ASEAN

Return: 12.36% / 40.97% / 6.87%

SD: 14.60% / 16.65%

B-ASEANRMF

Return: 12.54% / 41.35% / 7.15%

SD: 14.42% / 16.45%

KT-ASEAN-A

Return: 7.35% / 29.47% / 6.12%

SD: 18.13% / 19.82%

ONE-STOXXASEAN

Return: 16.24% / 43.63% / 2.02%

SD: 16.56% / 19.67%

K-AEC

Return: 12.67% / 34.75% / 4.94%

SD: 10.10% / 15.98%

I-ASEAN-STAR 10

Return: 9.12% / 41.95% / 1.01%

SD: 17.05% / 18.65%

KT-CLMVT-A 

Return: 16.47% / 57.28% / 11.03%

SD: 13.09% / 20.36%

KT-CLMVT-D

Return: 16.47% / 57.27% / 11.03%

SD: 13.09% / 20.36%

ค่าธรรมเนียมของกองทุน

B-ASEAN: TER 1.8961%, Front-End 1%

B-ASEANRMF: TER 1.8835%

KT-ASEAN-A: TER 1.0965%, Front-End 1.5%

ONE-STOXXASEAN: TER 1.99%, Front-End 1.25%

K-AEC: TER 2.9359%, Front-End 1.5%

I-ASEAN-STAR 10: TER 2.96% ไม่เก็บ Front-End

KT-CLMVT-A และ KT-CLMVT-D: TER 1.99%, Front-End 1.5%

รีวิวกองทุนกลุ่ม ASEAN และ CLMVT

สรุป

กองทุนที่เด็กการเงินแนะนำคือ B-ASEAN, B-ASEANRMF โดยดูจากกองทุนมีผลตอบแทน ความเสี่ยงและค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล รวมทั้งยังได้รับการจัดอันดับ Morningstar 4 ดาวอีกด้วย (B-ASEANRMF ได้ 5 ดาว) ถ้าหากชอบกองปันผลก็สามารถเลือกกองทุน ONE-STOXXASEAN ได้ โดยกองทุนได้รับการจัดอันดับ Morningstar 2 ดาว ถ้าหากใครที่ชื่นชอบประเทศกลุ่ม CLMVT ก็สามารถลงทุนในกองทุน KT-CLMVT-A หรือ KT-CLMVT-D ได้ โดยกองทุนได้รับการจัดอันดับ Morningstar 3 ดาว

อย่างไรก็ตาม ประเทศกลุ่มอาเซียนและ CLMVT ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศ Emerging Market รวมไปถึง Frontier Market อย่างเวียดนาม ดังนั้นจึงแนะนำให้ลงทุนในกลุ่มนี้โดยมีร่วมกับกองทุนอื่นใน Emerging Market รวมกันไม่เกิน 20-30% หรือตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละคน

เด็กการเงิน DekFinance

ที่มาบทความ: https://www.facebook.com/DekFinance101/posts/282284040455733


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

10000 FINT