835

HOT NEWS DIGEST – บลจ.กรุงไทย ขาย KT-GMO กองทุนประเภท Absolute Return กองแรก ๆ ของเมืองไทย

  • กองทุนนี้เป็นกองทุน Feeder Fund ที่นำเงินไปลงทุนใน JPMorgan Global Macro Opportunities Fund ซึ่งทีมผู้จัดการกองทุนมีเป้าหมายผลตอบแทนระยะยาว คือ Cash + 7% (ที่มา Factsheet – JPMorgan Asset Management) โดย Cash ในที่นี้กองทุนใช้ดอกเบี้ย Euro Libor 1 เดือน ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยตลาดเงินระยะสั้นเป็นสกุลเงินยูโรเป็นตัวอ้างอิง
  • กองทุนนี้จัดเป็นกองทุนประเภท Absolute Return กองแรก ๆ ในเมืองไทย ซึ่งผู้จัดการกองทุนกองแม่คือ JPMorgan Asset Management มีประสบการณ์บริหารกองทุนมาแล้วเกือบ 20 ปี โดยในรอบ 3 ปีย้อนหลังกองทุนสามารถทำผลตอบแทนได้ดีเยี่ยมคิดเป็น 11.86% ต่อปีสำหรับกองทุน Class A ขณะที่ค่าความผันผวนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 7.13% ซึ่งต่ำกว่าหุ้นค่อนข้างมาก
  • กองทุนประเภทนี้จะเน้นบริหารเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เป็นบวกในทุกสภาวะตลาด ทัั้งขาขึ้นและขาลง โดยใช้ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ FX และอนุพันธ์ผสมผสานกันเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นมุมมองเศรษฐกิจมหภาคเป็นหลัก จึงนับเป็นอีกหนึ่งกองทุน IPO ที่น่าสนใจตัวหนึ่งในช่วงที่เศรษฐกิจโลกซบเซา และการลงทุนมีความผันผวนสูงแบบนี้ ตามมุมมองของ FINNOMENA Admin ครับ

FINNOMENA รายงาน


 

บลจ.กรุงไทย ขายKT-GMO ลงทุนตราสารทั่วโลก

แหล่งข่าว : ฐานเศรษฐกิจ 24 มีนาคม 2559

นางชวินดา  หาญรัตนกูล   กรรมการผู้จัดการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า  บริษัทเปิดจำหน่าย กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร  ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์ (KT-GMO)   เสนอขายครั้งแรก  ( IPO ) ในวันที่ 25-31 มีนาคม 2559   ไม่กำหนดอายุโครงการ   มูลค่าโครงการ   1,000   ล้านบาท   เงินลงทุนขั้นต่ำ  550,000  บาท   เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลัก  JP Morgan  Investment Funds- Global Macro Opportunities  Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  ซึ่งบริหารและจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ของกองทุน คือ การบรรลุเป้าหมายการเติบโตของเงินทุนในส่วนที่เกินจากดัชนีอ้างอิง โดยการลงทุนส่วนใหญ่จะลงทุนในตราสารทั่วโลก ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน รวมถึงจะมีการใช้กลยุทธ์ลงทุนในอนุพันธ์ที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดความผันผวนจากการลงทุนและสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนอีกด้วย

 

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

 

 

iran-israel-war