ผลประชุม กนง.

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 2/2567 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.50% ต่อปี

โดยมี 2 เสียง เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ต่อปี

เศรษฐกิจไทยปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้นจากปีก่อน โดยได้แรงสนับสนุนต่อเนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนและการท่องเที่ยว รวมทั้งมีแรงส่งจากการใช้จ่ายภาครัฐที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปี ขณะที่ภาคการส่งออกยังมีแรงกดดันจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง

ด้านอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำจากปัจจัยด้านอุปทานและมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐ โดยมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงปลายปี 2567

กรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน รวมถึงเห็นว่านโยบายการเงินมีประสิทธิผลจำกัดในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง

จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้ แต่ยังต้องติดตามความไม่แน่นอนของปัจจัยที่จะเข้ามากระทบเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า

ขณะที่กรรมการ 2 ท่าน เห็นว่าควรปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำลงจากปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้น และจะมีส่วนช่วยบรรเทาภาระของลูกหนี้ได้บ้าง

มุมมอง Finnomena Funds ต่อตลาดหุ้นไทย

ประเมินการฟื้นตัวเศรษฐกิจของไทยยังไม่เต็มที่ ซึ่งเกิดจากงบประมาณภาครัฐที่ล่าช้า ส่งผลให้โมเมนตัมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไม่มีแรงส่งจากการเบิกจ่ายจากภาครัฐ

โดยปัจจัยหนุนเดียวที่ชดเชย คือการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่กลับมาในระดับใกล้เคียงกับช่วง Pre-Covid ซึ่งจะช่วยประคับประคองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย โดยเดือนกุมภาพันธ์ 2024 นักท่องเที่ยวจีนอยู่ที่ 6.47 แสนราย คิดเป็น 71% จากค่าเฉลี่ยในปี 2019 ที่ระดับ 9.16 แสนราย รวมถึงมาตรการ free visa แก่นักท่องเที่ยวจีนจะช่วยสนับสนุนโมเม้นตัมการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีนในอนาคต

แม้ Valuation ของตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงในระดับถูกกว่าค่าเฉลี่ย forward 12 m P/E อยู่ที่ 14.15 เท่า แต่เนื่องจากการขาดปัจจัยหนุนที่ชัดเจน และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ยังไม่เต็มที่

นอกจากนี้ ทิศทางการลดดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย อาจทำให้เกิดปรากฏการณ์กระแสเงินทุนไหลออก (Fund outflow) ของนักลงทุนต่างชาติ จึงทำให้การปรับลดประมาณการกำไรอาจเกิดขึ้นอีก

ดังนั้น Finnomena Funds จึงลดคำแนะนำตลาดหุ้นไทยสู่ระดับ Neutral จากเดิม Slightly overweight


แหล่งข้อมูลอ้างอิง

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

10000 FINT