10-things-about-AOT

10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหุ้น… AOT

1. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการจัดการ ดำเนินการ และพัฒนาสนามบิน โดยมีสนามบินในการดูแลทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

2. รายได้ของบริษัทมาจากธุรกิจการบินประมาณ 60% ซึ่งผันแปรไปตามจำนวนนักท่องเที่ยว จำนวนเที่ยวบิน และจำนวนการขนส่งสินค้า โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศมีความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเบื้องต้น 45 ล้านคนต่อปี รองรับการขนส่งสินค้าได้ 3 ล้านตันต่อปี และรองรับเที่ยวบินได้ 76 เที่ยวบินต่อชั่วโมง

3. รายได้ที่ไม่ได้มาจากธุรกิจการบิน 40% เช่น ค่าเช่าอาคารสำนักงาน ค่าขายของปลอดภาษี ค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมอื่น โดย AOT มีบริษัทในเครือ ได้แก่ โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตโฮเต็ล เทรดสยาม ครัวการบินภูเก็ต ไทยเชื้อเพลิงการบิน บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ และไทยแอร์พอร์ตกราวด์เซอร์วิสเซส

4. ค่าเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่สนามบินดอนเมืองอยู่ที่ 240 – 750 บาท/ตารางเมตร/เดือน และค่าเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิอยู่ที่ 250 – 1,200 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยสัญญาเช่าจะมีอายุ 1 – 3 ปี

5. บริษัทได้ทำประกันภัยแบบที่ครอบคลุมภัยทุกประเภท ซึ่งรวมถึงอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยจากแผ่นดินไหว การก่อการร้าย การจราจลทางการเมือง ภัยพิบัติอื่นตามธรรมชาติ แต่ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมภัยภิบัติจากสงคราม ความรับผิดชอบจากมลภาวะทางเสียง และภัยอื่นอีกบางประเภท

6. บริษัทประกันภัยหลักที่ทำคือ ทิพยประกันภัย (TIP)

7. อาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดของบริษัทตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ภายใต้สัญญาเช่า และสัญญาเช่าจะขาดลงทันทีเมื่อกระทรวงการคลังถือหุ้นน้อยกว่า 50% โดยปัจจุบันกระทรวงการคลังถือหุ้น AOT อยู่ 1,000,000 หุ้น หรือ 70% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

8. อัตรากำไรสุทธิของ AOT ประมาณ 40% คือรายได้ 100 บาท ตัดค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วเหลือเป็นกำไรเข้าบริษัท 40 บาท

9. ผู้โดยสารที่เดินทางมายังประเทศไทยมีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวมากกว่ามีจุดประสงค์เพื่อทำธุรกิจหรือเปลี่ยนเครื่อง โดยผู้โดยสารที่มีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวถือเป็นผู้โดยสารในกลุ่ม high quality โดยผู้โดยสารกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะใช้เวลาอยู่ที่สนามบินค่อนข้างนาน และใช้เงินเพื่อซื้อสินค้า ซึ่งรายได้จากสินค้าปลอดภาษีส่วนหนึ่งก็เป็นรายได้ของ AOT ด้วยเช่นกัน

10. AOT มีแผนที่จะขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารและตั้งเป้าการเป็นศูนย์กลางของสนามบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกำลังจะเปิดซองประมูลสุวรรณภูมิเฟสสองรอบแรก วงเงินลงทุนรอบแรกประมาณ 15,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2562

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

เปิดโหมด Risk-On!