------------INTUCH01

10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหุ้น… INTUCH

1. INTUCH เป็นบริษัท holding company ที่ถือหุ้นในธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมเป็นหลัก โดยถือหุ้นบริษัท ADVANC ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์มือถืออยู่ 40.45% ถือหุ้น THCOM ผู้ให้บริการดาวเทียมอยู่ 41.14% ถือหุ้น CSL ผู้ให้บริหารวางโครงข่ายเกี่ยวกับธุรกิจสื่อสารผ่านทาง THCOM ประมาณ 17.31% นอกจากนี้ยังถือหุ้นอยู่ในบริษัท start ups เช่น ถือหุ้นบริษัท ookbee ผู้ให้บริการ e-book อยู่ 22.26%

2. ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ INTUCH คือกลุ่มเทมาเส็ก ซึ่งเป็นบริษัทสื่อสารยักษ์ใหญ่ในสิงคโปร์ ซึ่งถือหุ้นผ่านบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยกลุ่มเทมาเส็กได้ซื้อหุ้นมาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมในปี 2549 ในราคาต้นทุนหุ้นละ 49.25 บาท ก่อนจะขายออกมา 330 ล้านหุ้นในปี 2556 ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาคาดว่ากลุ่มเทมาเส็กจะได้รับเงินปันผลกลับประเทศสิงคโปร์ไปไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนล้านบาท

3. ถึงแม้ว่า INTUCH จะถือหุ้นอยู่ในบริษัทจำนวนมาก แต่รายได้และผลกำไรหลักของ INTUCH มาจากกลุ่ม ADVANC โดยช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกำไรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 98 ของกำไรรวมบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบางปีได้ส่วนแบ่งกำไรจาก ADVANC กินสัดส่วนเกิน 100% ก่อนจะถูกส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทอื่นมาหักลบ

4. เนื่องจากผลกำไรเกือบ 100% ของ INTUCH มาจาก ADVANC ดังนั้น การวิเคราะห์ธุรกิจของ INTUCH จึงควรให้ความสำคัญกับพื้นฐานธุรกิจของ ADVANC เป็นสำคัญ เพราะถึงแม้ว่า INTUCH จะถือหุ้นบริษัทอื่นอยู่อีกมาก แต่ก็ยังไม่มีผลกำไรที่โดดเด่น เมื่อเทียบกับงบการเงินรวมของบริษัทเท่าไหร่นัก

5. บริษัทมีการตั้งเป้าหมายที่จะลงทุนในบริษัทกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยในช่วงหลังบริษัทมีการลงทุนในบริษัทเกิดใหม่ที่เรียกว่า “startups” ซึ่งจัดว่าเป็นบริษัทที่มีความเสี่ยงสูง แต่อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่ลงไปในบริษัทในลักษณะดังกล่าวก็ยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับเงินลงทุนรวมของบริษัท

6. INTUCH เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE; return on equity) เฉลี่ยย้อนหลังสูงเป็นอันดับ 2 ในตลาดหลักทรัพย์ รองมาจาก ADVANC

7. บริษัทปันผลออกมาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยข้อมูลการปันผลย้อนหลังพบว่า INTUCH มีผลตอบแทนของเงินปันผลต่อราคาหุ้นไม่ต่ำกว่า 5% อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

8. INTUCH เป็นบริษัท holding company โดยการทำงบการเงินรวมได้จัดประเภทเงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมถึงการมีอำนาจในการเข้าไปบริหารด้วย โดย INTUCH ได้บันทึกบัญชี THCOM เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย แต่บันทึก ADVANC เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ถึงแม้ว่าจะมีสัดส่วนการถือครองหุ้นต่างกันไม่ถึง 1% ก็ตาม

9. ADVANC มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,973,095,330 หุ้น และ INTUCH มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 3,206,420,305 หุ้น โดย INTUCH ถือหุ้น ADVANC อยู่ 40.45% หรือหมายความว่า INTUCH 3,206,420,305 หุ้นถือหุ้น ADVANC อยู่1,202,712,000 หุ้น

10. หากประเมินมูลค่าเชิงเปรียบเทียบระหว่าง INTUCH กับ ADVANC ด้วยวิธี SOTP (sum of the part) จะได้ผลลัพธ์ว่า หุ้น INTUCH 1 หุ้น ถือครองหุ้น ADVANC อยู่ 0.375 หุ้นโดยประมาณ ดังนั้น หากนักลงทุนซื้อ INTUCH ได้ในราคาต่ำกว่า 0.375 x ราคาบนกระดาน  ADVANC นักลงทุนสามารถซื้อหุ้น INTUCH ได้ในราคาที่คุ้มค่ากว่าซื้อ ADVANC โดยตรงบนกระดาน และยังได้บริษัท THCOM CSL รวมถึงบริษัทย่อยอื่นๆ ของ INTUCH ทั้งหมดฟรี

ลงทุนศาสตร์ – Investerest