MC-jane ยีนส์

10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหุ้น… MC

1.) MC ดำเนินธุรกิจค้าปลีกเครื่องแต่งกาย ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท อันได้แก่ Mc, Mc Lady, Bison, Mc Pink, Mc mini, McT, mc mc และ The blue brothers และสินค้าในกลุ่มนาฬิกาจากบริษัทไทม์ เดคโคซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Mc โดย Mc ทำตั้งแต่วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและบริหารห่วงโซ่อุปทาน รวมไปถึงค้าปลีกและกิจกรรมส่งเสริมการขาย

2.) Mc มีหน้าร้านค้าปลีกของตัวเอง ณ สิ้นปี 2558 ทั้งหมด 866 แห่ง โดยมีแผนจะขยายต่อเนื่องปีละ 40 – 50 แห่ง นอกจากนี้ยังมีช่องทางการขายออนไลน์ผ่านทาง website : wowme และ mcshop

3.) รายได้ของบริษัทแบ่งตามประเภทสินค้ามาจากแบรนด์ Mc 73.2% แบรนด์ Mc Lady 11.4% นาฬิกาจากเครือไทม์ เดคโค 11.1% และสินค้าแบรนด์อื่นๆ 4.3% ณ สิ้นปี 2558

4.) รายได้ของบริษัทมาจากช่องทางจัดจำหน่ายร้านค้าปลีกของตัวเอง 51.8% ช่องทาง Modern Trade 43.6% และช่องทางอื่น 4.6%

5.) กางเกงยีนส์ยี่ห้อ Mc มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งของกางเกงยีนส์ที่มีแบรนด์ในประเทศไทย

6.) เปรียบเทียบปี 2556 – 2558 ยอดขายสินค้าในกลุ่มเครื่องแต่งกายของบริษัทเติบโต 9.19% ทบต้น ในขณะที่ตลาดการจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศเติบโต 4.62% ทบต้น (ผ้าถัก) และ 1.98% ทบต้น (ผ้าทอ) โดยในช่วงเวลาเดียวกัน มูลค่าการนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปเข้ามาในประเทศเติบโต 9.69% ทบต้น โดยส่วนใหญ่มาจากจีนและเวียดนาม ในขณะที่มูลค่าการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปติดลบ

7.) อัตราหมุนเวียนทรัพย์สินปี 2557 อยู่ที่ 0.74 เท่า ปี 2558 อยู่ที่ 0.79 เท่า และครึ่งปีแรกของปี 2559 อยู่ที่ 0.88 เท่า

8.) สินค้าคงเหลือสิ้นปี 2556 อยู่ที่ 1,362.78 ล้านบาท สิ้นปี 2557 อยู่ที่ 1,536.18 ล้านบาท สิ้นปี 2558 อยู่ที่ 2,315.98 ล้านบาท และสิ้นครึ่งปี 2559 อยู่ที่ 2,065.03 ล้านบาท

9.) รอบปีบัญชี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 732.02 ล้านบาท และมีรายได้จากกิจกรรมดำเนินงาน 14.49 ล้านบาท

10.) จากราคาปิดย้อนหลัง 3 ปี หุ้น Mc มี P/E ต่ำกว่า 15 P/BV ต่ำกว่า 3 และอัตราส่วนเงินปันผลต่อราคาหุ้นสูงกว่า 5.5%

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ