10_PTG-01

10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหุ้น PTG

1.) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการค้าปลีกเชื้อเพลิงภายใต้สถานีบริการน้ำมัน PT การค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำมันรายอื่น นอกจากนี้ PTG ยังมีรายได้อื่นจากกิจการในเครือ เช่น ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ไทย เป็นต้น

2.) น้ำมันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ PTG ซื้อมาจาก TOP

3.) สถานีบริการน้ำมัน PT แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ COCO หรือ Company Owned Company Operated ซึ่งเป็นรูปแบบสถานีที่ PTG เป็นเจ้าของเองผ่าน PTC บริษัทลูกในเครือ และ DODO หรือ Dealer Owned Dealer Operated ซึ่งเป็นรูปแบบที่ PTG ขายแฟรนไชส์ โดยบริษัทมีหน้าที่ช่วยให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ และจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์

4.) ณ สิ้นปี 2558 PTG มีสถานีน้ำมันแบบ COCO 936 สถานี และสถานีน้ำมันแบบ DODO 214 สถานี ซึ่งจำนวนสถานีแบบ COCO มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 30.34% ทบต้นจากปี 2556 ในขณะที่จำนวนสถานีแบบ DODO เติบโตอยู่ที่ 6.69% ในช่วงเวลาเดียวกัน

5.) PTG ประกอบธุรกิจขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง โดย ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีรถบรรทุกน้ำมันจำนวน 353 คัน และมีปริมาตรบรรจุรวม 12.28 ล้านลิตร โดยกลุ่มลูกค้าหลักคือ สถานีน้ำมัน PT แบบ COCO สถานีน้ำมัน PT แบบ DODO สถานีน้ำมันอื่นที่ไม่ใช่ PT และกิจการอื่นที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในกิจการ

6.) ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงคิดจากจำนวนลิตรเทียบกับตลาดทั้งประเทศอยู่ที่ 1.1%

7.) ตั้งแต่ปี 2556 – 2558 รายได้ของบริษัทเติบโตด้วยอัตราทบต้นที่ 6.07% ในขณะที่กำไรสุทธิเติบโตทบต้นอยู่ที่ 44.35% ในช่วงเวลาเดียวกัน

8.) ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2559 บริษัทมี D/E ratio เท่ากับ 1.24 และมีค่า interest coverage ratio เท่ากับ 16.29

9.) อัตราหมุนเวียนทรัพย์สินของปี 2557 และ 2558 อยู่ที่ 8.80 และ 7.48 และมีวงจรเงินสดอยู่ที่ 0.28 และ -2.65 วันตามลำดับ

10.) ถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะผันผวน แต่ถ้าค่าการตลาด อัตราภาษี และเงินสมทบกองทุนคงที่ อัตรากำไรของการค้าน้ำมันจะคงที่ เนื่องจากผู้บริโภคจะเป็นผู้แบกรับความผันผวนของราคาน้ำมันไว้เอง

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

iran-israel-war