ถึงเวลาปรับสมดุลพอร์ต Goal, 1st Million และ All Balance รับโอกาสลงทุนในอนาคต (08/09/2022)

รูปที่ 1 : ผลตอบแทนของทุกกองทุนในพอร์ต Goal และ 1st Million ตั้งแต่การปรับพอร์ต Goal / 1st Million ทุกระดับล่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2022 ถึง วันที่ 29 สิงหาคม 2022 Source : FINNOMENA, Morningstar As of 29/08/2022

สถานการณ์อัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัว ซึ่งสร้างแรงกดดันให้ธนาคารกลางนานาประเทศทั่วโลกต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัว, ความตึงเครียดระหว่างประเทศ และสถานการณ์ล็อคดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่างเป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันภาวะการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา

ส่งผลให้หากนับตั้งแต่การ Rebalance ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ ปรับตัวลงต่อเนื่องในระดับที่แตกต่างกัน อาทิ MSCI World ซึ่งเป็นตัวแทนของหุ้นประเทศพัฒนาแล้วปรับตัวลง 18.1%, MSCI Asia Ex. Japan ที่ปรับตัวลง 19.3% และ MSCI Emerging Market ปรับตัวลง 19.1% ขณะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ก็ปรับตัวลงระดับ 10.1% เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม FINNOMENA Port Goal และ 1st Million นั้นเป็นพอร์ตการลงทุนที่มีเป้าหมายระยะยาว คาดหวังการเติบโตผ่านการทยอยการลงทุนถัวเฉลี่ยรายเดือน (Dollar Cost Average; DCA) จึงยังคงแนะนำทยอยลงทุนต่อเนื่อง เพื่อรับโอกาสการไปถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประกอบกับการตรวจสอบพอร์ตการลงทุนทั้งสองอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 6 เดือน ทั้งในแง่ของการพิจารณาสัดส่วนการลงทุนด้วย Black-Litterman Model และ การพิจารณากองทุนที่ลงทุนอยู่ให้มีความเหมาะสมต่อการลงทุนระยะยาวมากที่สุด ซึ่งนำไปสู่การปรับพอร์ตการลงทุนในครั้งนี้หลักๆ คึอ

 • การเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุนหุ้นทั่วโลก, ในพอร์ต Goal Lv. 2-7 และ 1st Million Lv.5-7
 • การเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุนหุ้นเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่น ในพอร์ต Goal Lv.4-6 และ 1st Million Lv.4, 5 และ 7
 • การสับเปลี่ยนกองทุนตราสารหนี้ระยะกลาง และกองทุนหุ้นเอเชีย ยกเว้น ญี่ปุ่น ในพอร์ต Goal

ซึ่งมีสาเหตุหลักๆ ดังนี้

การปรับเพิ่มสัดส่วนกองทุนหุ้นในหลากหลายพอร์ต

การปรับตัวลงของสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก ในระดับ 20-30% โดยเฉลี่ย ส่งผลให้ผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Return) ในอดีต ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแปรของ Black-Litterman Model ปรับลดลง เมื่อประกอบกับ มุมมองของ FINNOMENA Investment Team ที่มองว่าการปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา ท่ามกลางความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัวที่รับรู้ไปแล้วระดับหนึ่ง ทำให้ผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Return) เพิ่มขึ้นในอนาคต ดังนั้นโมเดล จึงจำเป็น และสมควรที่จะปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เพื่อให้พอร์ตการลงทุนมีโอกาสไปถึงเป้าหมายมากขึ้น

การเลือกกองทุน KFAFIX-A ทดแทน

 ถึงเวลาปรับสมดุลพอร์ต Goal, 1st Million และ All Balance รับโอกาสลงทุนในอนาคต (08/09/2022)

 

รูปที่ 2 : ผลตอบแทนและ Max Drawdown ของ KFAFIX-A เทียบกลุ่ม Source : FINNOMENA, Morningstar As of 06/09/2022

กองทุน KFAFIX-A เป็นกองทุนที่มีความสม่ำเสมอของผลตอบแทนและความเสี่ยง ที่ติดอยู่ในระดับที่ดี และดีมากเสมอ จากการปรับน้ำหนักการลงทุนทั้งในแง่ของอายุตราสารหนี้เฉลี่ย (Duration) และอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ซึ่งในปัจจุบันนั้น KFAFIX-A ถือครองตราสารหนี้ Duration เฉลี่ยที่ 2 ปี 2 เดือน และมี Credit Rating ระดับ BBB ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียง High Yield เพียง 4.63% เท่านั้น สามารถรับโอกาสการสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต หลังตลาดตราสารหนี้ไทยรับรู้และคาดหวังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไปมากแล้ว ด้วยความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำ

การเลือกกองทุน B-ASIA ทดแทน

 ถึงเวลาปรับสมดุลพอร์ต Goal, 1st Million และ All Balance รับโอกาสลงทุนในอนาคต (08/09/2022)

รูปที่ 3 : ผลตอบแทนและ Max Drawdown ของ B-ASIA เทียบกลุ่ม Source : FINNOMENA, Morningstar As of 06/09/2022

กองทุน B-ASIA เป็นอีกกองทุนหุ้นเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่น ที่มีความสม่ำเสมอของผลตอบแทนและความเสี่ยง ที่ติดอยู่ในระดับที่ดี และดีมากเสมอ จากการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งกองทุน B-ASIA นั้นมีการบริหารกองทุนด้วยแนวการลงทุนแบบ Top-Down ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยมหภาคเป็นส่วนสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการลงทุนปัจจุบัน จึงทำให้ B-ASIA มีโอกาส Outperform ต่อไปในอนาคต อีกทั้งสัดส่วนการลงทุนของ B-ASIA ที่มีลักษณะ Fully Invested หรือถือครองเงินสดในระดับที่ต่ำตลอดเวลา สะท้อนว่าการปรับพอร์ตที่เหมาะสม แม้จะมีสัดส่วนเงินสดที่ต่ำ ก็สามารถที่จะ Outperform ได้ FINNOMENA Investment Team จึงถือโอกาสการปรับพอร์ตในครั้งนี้แนะนำ B-ASIA ทดแทนกองทุนหุ้นเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่นด้วย

ซึ่งนำไปสู่การปรับพอร์ตการลงทุนดังนี้

Goal DCA Below 20,000 Baht

 ถึงเวลาปรับสมดุลพอร์ต Goal, 1st Million และ All Balance รับโอกาสลงทุนในอนาคต (08/09/2022)

รูปที่ 4 : FINNOMENA Goal Portfolio DCA Below 20,000 Baht  : Source FINNOMENA As of 08/09/2022

Goal Lv.1 

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน PRINCIPAL iFIXED-A 45% (ทั้งหมด)
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KFAFIX-A 45%

Goal Lv.2

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน PRINCIPAL iFIXED-A 40% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBPIPF 5%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KFAFIX-A 40%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMBGQG 5%

Goal Lv.3

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน PRINCIPAL iFIXED-A 30% (ทั้งหมด)
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KFAFIX-A 15%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMBGQG 15%

Goal Lv.4

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน PRINCIPAL iFIXED-A 25% (ทั้งหมด)
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KFAFIX-A 10%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMBGQG 10%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMBAGLF 5%

Goal Lv.5

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน UGIS-N 15%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMBGQG 10%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMBAGLF 5%

Goal Lv.6

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน UGIS-N 5% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBPIPF 10%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMBGQG 10%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMBAGLF 5%

Goal Lv.7

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน SCBGOLDH 5% (ทั้งหมด)
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMBGQG 5%

Goal DCA Above 20,000 Baht

 ถึงเวลาปรับสมดุลพอร์ต Goal, 1st Million และ All Balance รับโอกาสลงทุนในอนาคต (08/09/2022)

รูปที่ 5 : FINNOMENA Goal Portfolio DCA Above 20,000 Baht  : Source FINNOMENA As of 08/09/2022

Goal Lv.1 

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน PRINCIPAL iFIXED-A 45% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน PRINCIPAL APDI-A 5% (ทั้งหมด)
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KFAFIX-A 45%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน B-ASIA 5%

Goal Lv.2

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน PRINCIPAL iFIXED-A 40% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBPIPF 5%
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน PRINCIPAL APDI-A 5% (ทั้งหมด)
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KFAFIX-A 40%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMBGQG 5%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน B-ASIA 5%

Goal Lv.3

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน PRINCIPAL iFIXED-A 30% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน PRINCIPAL APDI-A 10% (ทั้งหมด)
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KFAFIX-A 15%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMBGQG 15%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน B-ASIA 10%

Goal Lv.4

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน PRINCIPAL iFIXED-A 25% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน PRINCIPAL APDI-A 15% (ทั้งหมด)
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KFAFIX-A 10%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMBGQG 10%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน B-ASIA 20%

Goal Lv.5

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน PRINCIPAL APDI-A 20% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน UGIS-N 15%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMBGQG 10%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน B-ASIA 25%

Goal Lv.6

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน PRINCIPAL APDI-A 30% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน UGIS-N 5% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TMBPIPF 10%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMBGQG 10%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน B-ASIA 35%

Goal Lv.7

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน PRINCIPAL APDI-A 45% (ทั้งหมด)
 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน SCBGOLDH 5% (ทั้งหมด)
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMBGQG 5%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน B-ASIA 45%

1st Million

 ถึงเวลาปรับสมดุลพอร์ต Goal, 1st Million และ All Balance รับโอกาสลงทุนในอนาคต (08/09/2022)

รูปที่ 6 : FINNOMENA 1st Million Portfolio : Source FINNOMENA As of 08/09/2022

1st Million Lv.4 

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน UGIS-N 5%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMBAGLF 5%

1st Million Lv.5 

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน UGIS-N 10%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMBAGLF 5%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMBGQG 5%

1st Million Lv.6

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน UGIS-N 10%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMBGQG 10%

1st Million Lv.7

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน UGIS-N 8%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMBGQG 5%
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TMBAGLF 3%

All Balance

 ถึงเวลาปรับสมดุลพอร์ต Goal, 1st Million และ All Balance รับโอกาสลงทุนในอนาคต (08/09/2022)

รูปที่ 7 : FINNOMENA All Balance Portfolio : Source FINNOMENA As of 08/09/2022

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน PRINCIPAL APDI-A 20% (ทั้งหมด)
 • เพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน B-ASIA 20%

เนื่องจาก All Balance ซึ่งเป็นพอร์ตการลงทุนแบบ Strategic Allocation ผ่านระบบ Black-Litterman Model ผสานกับมุมมองการลงทุนของ FINNOMENA Investment Team  ได้แนะนำปรับลดความเสี่ยง เพื่อสะท้อนถึงมุมมองต่อความเสี่ยงเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ท่ามกลางปัญหาเงินเฟ้อ และการดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัว ด้วยการลดน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง กองทุนรวมหุ้นสู่ระดับต่ำสุดที่ 45% แล้ว จึงยังคงแนะนำคงสัดส่วนการลงทุน

อย่างไรก็ตาม FINNOMENA Investment Team ได้มีการพิจารณากองทุนทั้งหมด และพบว่า B-ASIA มีโอกาส Outperform ในระยะยาว จึงแนะนำกองทุน B-ASIA ทดแทน

—————————————————————————————————————————

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ