ปรับพอร์ต Best in Class

พอร์ตการลงทุน Best-in-Class เป็นพอร์ตการลงทุนที่มี Machine Learning เป็นหัวใจของการลงทุน บนเป้าหมายการเลือก 3 กองทุนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มในช่วง 6 เดือนข้างหน้า ส่งผลให้พอร์ตการลงทุนจำเป็นที่จะต้องรีวิวทุก ๆ 6 เดือน โดยจะรีวิวทั้งโมเดลการคำนวณ และน้ำหนักการลงทุน ว่ายังคงเหมาะสมที่จะถือครองหรือไม่ 

ซึ่งรอบการรีวิวในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา พบว่าโมเดล Machine Learning ที่ใช้ในการพิจารณานั้นยังเหมาะสมแก่การใช้คัดเลือกกองทุน แต่กองทุนที่ถือครองนั้น มีกองทุนที่อาจสร้างผลการดำเนินงานได้ดีกว่า โดยนักลงทุนสามารถทำความรู้จัก BIC ได้อย่างละเอียดได้ที่  👉  FINNOMENA Best-In-Class: รู้จักโมเดลเบื้องหลัง คัดที่สุดของกองทุนในแต่ละหมวด

FINNOMENA FUNDS Investment Team จึงแนะนำปรับพอร์ตการลงทุน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะยังคงมีน้ำหนักการลงทุนบนกองทุนที่มีโอกาสเอาชนะกลุ่ม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอยู่เสมอ ดังนี้

Best-in-Class: Global Technology

ปรับพอร์ต Best in Class

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน KFGTECH-A, DAOL-EVOSEMI และ MATECH-A ทั้งหมด
 • แนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KT-WTAI-A 40%
 • แนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน B-INNOTECH 30%
 • แนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน SCBDIGI 30%

Best-in-Class: Thai Equity Large Cap

ปรับพอร์ต Best in Class

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน ONE-EQ, ABG และ TISESG-A ทั้งหมด
 • แนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน LHGROWTH-A 40%
 • แนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน SCBDA 30%
 • แนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TISCOWB-A 30%

Best-in-Class: Property Fund & REITs

ปรับพอร์ต Best in Class

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน ONE-APACPROP-RD, M-PROPERTY และ ONE-PROP ทั้งหมด
 • แนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน T-PropInfraflex 40%
 • แนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน MPDIVMF 30%
 • แนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน K-PROPI-A(D) 30%

Best-in-Class: Global Healthcare

ปรับพอร์ต Best in Class

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน TGHDIGI, KFHEALTH-A และ SCBGHCA ทั้งหมด
 • แนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน ASP-IHEALTH 40%
 • แนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KWI HCARE-A 30%
 • แนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KFHHCARE-A 30%

Best-in-Class: Asia Ex. Japan

ปรับพอร์ต Best in Class

 • แนะนำลดสัดส่วนการลงทุน ASP-ASIAN ทั้งหมด
 • แนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน KF-ORTFLEX 30%

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะสั้นเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ