Tactical Call

ภายหลังการแนะนำเข้าลงทุนในรูปแบบ Tactical Call ดัชนี NASDAQ Bank ผ่านกองทุน KWI USBANK-A เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โดยดัชนี NASDAQ Bank ปรับตัวลง 6.9% หลังจากแนะนำ ซึ่งถูกกดดันจาก Moody’s ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารสหรัฐฯ 

อีกทั้งยังได้รับแรงกดดันจากทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลกในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ตามปรากฏการณ์ Sell in September ที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มักจะให้ผลตอบแทนที่ไม่ดีในเดือนกันยายน แต่มักจะฟื้นตัวกลับมาได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งเรามองว่าปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่กระทบกับสถานการณ์การลงทุนในระยะสั้น

Tactical Call

รูปที่ 1: ดัชนี NASDAQ Bank TF Day, Source Tradingview as of 11/09/2023

จากสาเหตุข้างต้น FINNOMENA FUNDS Investment Team ได้พิจารณาคำแนะนำการเข้าลงทุนในดัชนี NASDAQ Bank ที่ได้ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (MA 50D) แล้ว ซึ่งเป็นจุด Stop Loss แบบ Dynamic อย่างไรก็ตาม จากสถิติเดือนกันยายนตลาดหุ้นสหรัฐฯ มักปรับตัวลดลงและฟื้นตัวขึ้นในเดือนถัดไป ประกอบกับมีสัญญาณ RSI Divergence ใน Timeframe Day 

ดังนั้น จึงแนะนำให้คงการลงทุนและปรับจุด Stop loss และ Take Profit ใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด ณ ปัจจุบันดังนี้

  1. จุด Stop Loss ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (MA 100D) 
  2. จุด take Profit ที่ระดับ 3,810 จุด โดย Risk to Reward อยู่ที่ 1 เท่า จากจุดหยุดเข้าลงทุนที่ระดับ 3450 จุด

สามารถศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.finnomena.com/fund/ 


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย |  คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ FINNOMENA FUNDS ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในกรอบระยะเวลาตามวัตถุประสงค์การลงทุนที่แตกต่างกันตามคำแนะนำ | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

10000 FINT