FINNOMENA Urgent Call เดือนเมษายน 2020: Reduce All Risks

จากปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัว สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนที่ลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยต่อสภาพคล่องของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ทำให้มีแรงเทขายตราสารหนี้ภายในประเทศสุทธิกว่า 106,000 ล้านบาทนับตั้งแต่ต้นปี ซึ่งมากกว่าปี 2019 ที่มีการขายสุทธิเพียง 84,452 ล้านบาทเท่านั้น ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ไทยตึงตัวรูปที่ 1 ThaiBma Dashboard l Source Thaibma As of 27/03/2020ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาตรการรับมือต่อสภาวะดังกล่าว ด้วยการเสริมสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ไทยกว่า 100,000 ล้านบาทระหว่างช่วงวันที่ 13-19 มีนาคมที่ผ่านมา พร้อมกับประกาศลดวงเงินการประมูลพันธบัตรรุ่นใหม่ เพื่อช่วยผลักดันให้เงินลงทุนในตลาดแรกเข้าสู่ตลาดรองควบคู่กันสอดคล้องกับท่าทีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ดำเนินมาตรการจัดตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้ไทย ด้วยวงเงิน 70,000 – 100,000 ล้านบาท และการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถนำหน่วยลงทุนในกลุ่มกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF) […]