นอกจากสินทรัพย์ทั่วไปแล้ว เช่น ตราสารหนี้ หุ้น ทอง อสังหาริมทรัพย์ ยังมีสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Assets) ให้นักลงทุนไทยได้เข้าไปลงทุนอีกหลายชนิด เช่น Private Credit ผ่านการลงทุนในกองทุน UI หรือ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

โดย Private Credit เป็นการระดมเงินจากนักลงทุนเพื่อปล่อยกู้โดยตรง (Direct lending) ให้กับบริษัทเอกชน โดยกองทุนจะได้ดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน

ข้อดีของการลงทุนใน Private Credit คือ

 • ช่วยกระจายการลงทุน เพราะสัมพันธ์กับตลาดการลงทุนโดยรวมต่ำ
 • กองทุนเติบโตสม่ำเสมอจากผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย
 • อัตราผลตอบแทนต่อปี (ย้อนหลัง 15 ปี) สูงถึง 9-10%
 • ได้ประโยชน์จากเงื่อนไขการปล่อยกู้ที่เข้มงวด

 

ผลตอบแทนในอดีต ไม่ได้เป็นการการันตีผลตอบแทนในอนาคต

สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาทางเลือกการลงทุนนอกเหนือจากสินทรัพย์ทั่วไป Finnomena Funds ขอแนะนำกองทุน MPCREDIT-UI กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่ลงทุนใน Private Credit บริหารโดยบริษัทจัดการการลงทุนที่เชี่ยวชาญด้าน Private Assets โดยเฉพาะ


 รู้จักกองทุน MPCREDIT-UI 

MPCREDIT-UI หรือ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไพรเวท เครดิต โซลูชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เป็นกองทุน Feeder Fund ที่มีนโยบายลงทุนใน Private credit แบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ลงทุนในกองทุนหลักคือ Apollo Debt Solutions BDC iCapital Offshore Access Fund SPC

กองทุนนี้เน้นลงทุนใน Private Credit เป็นหลัก ผ่านการปล่อยกู้โดยตรง ทั้งในรูปแบบเงินกู้และตราสารหนี้อื่น ๆ โดยปล่อยกู้ให้กับผู้กู้เอกชนขนาดใหญ่ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา 

สัดส่วนการลงทุนของ MPCREDIT-UI

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก | Source: Fund Factsheet as of March 2024

กองทุนมีนโยบายปล่อยกู้ให้กับ บริษัทใหญ่ ที่มีความมั่นคงและมีกระแสเงินสดเข้ามาสม่ำเสมอ เช่น 

 • BDO เครือข่ายบริษัทที่ปรึกษาทางบัญชีระดับโลก 
 • VFS บริษัทช่วยเหลือการยื่นคําร้องขอวีซ่าให้กับรัฐบาลทั่วโลก

ผลตอบแทนย้อนหลังของ MPCREDIT-UI

ผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนหลัก | Source: Fund Factsheet as of March 2024

ผลตอบแทนในอดีต ไม่ได้เป็นการการันตีผลตอบแทนในอนาคต


 เจาะลึกนโยบายการลงทุนของ MPCREDIT-UI 

1. เชี่ยวชาญด้าน Private Credit โดยเฉพาะ และมีความมั่นคง

Apollo Asset Management

 • เป็นอันดับ 1 ด้านการลงทุนใน Private Credit
 • เป็นบริษัทจัดการการลงทุนด้าน Private Assets ขนาดใหญ่
 • มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารสูงถึง 650,000 ล้านเหรียญ

ด้วยความใหญ่ของ Apollo ทำให้มีบริษัทเข้ามาขอกู้จำนวนมาก ทำให้ Apollo สามารถคัดบริษัทชั้นนำและมีคุณภาพได้ (อัตราการคัดเลือก 5 ใน 100) สะท้อนผ่านอัตราการผิดนัดชำระหนี้แค่ 0.1% ต่อปี ในช่วงกว่า 15 ปี

 นอกจากนี้ Apollo ยังลงทุนในหลาย Sector โดยบริษัทที่ปล่อยกู้ให้สูงสุดคิดเป็นเพียง 2.9% ของพอร์ตโดยรวม เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้การลงทุนของ Apollo มีความเสถียร

2. ลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่เครดิตดี

กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท semi liquid fund

 • เน้นการให้กู้ยืมแก่บริษัทขนาดใหญ่คุณภาพดีในสหรัฐฯ (EBITDA เฉลี่ย 246 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
 • โดยได้รับการจัดอันดับเครดิต investment grade BBB- โดย S&P, และ Baa3 โดย Moody’s

3. วิเคราะห์บริษัทที่ขอกู้อย่างเข้มข้น

มีกระบวนการวิเคราะห์ผู้กู้ที่เข้มข้น

 • มุ่งเน้นปล่อยกู้ในธุรกิจที่สามารถทนตอสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
 • โดยวิเคราะห์เครดิต ปัจจัยพื้นฐาน กระแสเงินสดของบริษัท หลักประกัน กําหนดเงื่อนไขสัญญา
 • มีการบริหารและติดตามแบบ Active

กระบวนการวิเคราะห์เครดิตของกองทุนหลัก | Source: Public Fund Snapshot MPCRED-UI as of March 2024

4. ปล่อยกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ป้องกันความผันผวน

 • อัตราดอกเบี้ยของตราสาร Private Credit เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate) เกือบทั้งหมด (97%) โดยเป็นการปล่อยกู้แบบมีหลักประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงให้กองทุน และลดความผันผวน
 • นอกจากนี้ สินเชื่อที่ปล่อยกู้จัดเป็นประเภท First Lien (เป็นเจ้าหนี้ลำดับชั้นแรก) 100% ในกรณีบริษัทผิดนัดชำระหนี้ จะมีสิทธิก่อนหน้าผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นในการเรียกเอาทรัพย์

 

สัดส่วนการลงทุนแยกตามประเภทของสินทรัพย์ | Source: Fund Factsheet as of March 2024


 เช็กให้ชัวร์ คุณเป็นนักลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือไม่? 

สำหรับกองทุน MPCREDIT-UI ที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกที่มีความเฉพาะตัว (ความเสี่ยงระดับ 8+) ผู้ลงทุนจะต้องเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ UHNW เท่านั้น

การเป็น UHNW (ในกรณีของบุคคลธรรมดา) จะต้องผ่านคุณสมบัติ 2 ด้าน คือ 1.) ฐานะทางการเงิน และ 2.) ความรู้หรือประสบการณ์ ดังนี้

1. เกณฑ์ฐานะทางการเงิน UHNW (ผ่านเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง)

 • รายได้ไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาทต่อปี
 • เงินลงทุนไม่รวมเงินฝากไม่น้อยกว่า  15 ล้านบาท 
 • เงินลงทุนรวมเงินฝากไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท
 • สินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท

 

2. เกณฑ์ความรู้หรือประสบการณ์ UHNW* (ผ่านเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง)

 • มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน 
 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ
 • เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 • ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้ CFA, CISA, CAIA หรือ CFP

 

*เกณฑ์ความรู้หรือประสบการณ์จะเป็นไปตามดุลพินิจของผู้ให้บริการแต่ละราย

 ศึกษาข้อมูลเต็ม ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติของ UHNW คลิกที่นี่ 👇

 รายละเอียดอื่น ๆ ของกองทุน 

 • ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567
 • MPCREDIT-UI เป็นกองทุนรวม Feeder Fund กลุ่ม Miscellaneous ที่มีนโยบายลงทุนใน Private credit แบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
 • ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Apollo Debt Solutions BDC iCapital Offshore Access Fund SPC
 • มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะลงทุนในกองทุนอ้างอิงที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit
 • กองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 8+ (เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ) 
 • นโยบายการจ่ายปันผล ไม่มี
 • ค่าธรรมเนียมซื้อ 1.5%
 • ค่าธรรมเนียมขาย ไม่มี
 • ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 500,000 บาท 
 • ลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป 100,000 บาท 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/ 


อ้างอิง


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | กองทุน UI จะเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น โดยกองทุนประเภทนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน และไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนได้ในระดับสูงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

10000 FINT