ถ้าเราทํางานจนเกษียณ เราจะได้อะไรบ้าง?

มนุษย์เงินเดือน ทำงานบริษัทเอกชน เคยลองคิดกันไหมว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องเกษียณอายุ เงินเก็บระหว่างทำงานอยู่ตอนนี้จะพอหรือเปล่า

เอาเป็นว่า… ก่อนอื่นลองมาสำรวจกันดูว่าสวัสดิการที่มนุษย์เงินเดือนจะได้รับหลังเกษียณมีอะไรบ้าง เพื่อที่จะรู้คร่าว ๆ หลังจากหยุดทำงานไปแล้ว การอาศัยแค่เงินส่วนนี้จะพอใช้มั้ย ถ้าคิดว่ายังไงก็คงไม่พอ จะได้รีบวางแผนเก็บเงินทัน

3 เงินชดเชยหลังเกษียณ

1. เงินบำนาญประกันสังคม

ถ้าเราทํางานจนเกษียณ เราจะได้อะไรบ้าง?

สวัสดิการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เงินเดือนทุกคน ซึ่งการที่เราจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน นอกจากจะได้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลแล้ว ยังมีส่วนหนึ่งที่เก็บไว้เป็นเงินเงินบำเหน็จบำนาญยามเกษียณอีกด้วย โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

จะได้รับเงินบำนาญเมื่อ

  • จ่ายเงินเข้ากองทุนไม่น้อยกว่า 180 เดือนหรือ 15 ปี
  • กรณีจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน จะได้เงินบำนาญเพิ่ม 1.5% ต่อปี
  • อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง
  • สูตรคำนวณเงินบำนาญต่อเดือน = ค่าจ้างเฉลี่ย* x [ 20 + (1.5 x (จำนวนปีที่สมทบ – 15))] / 100
    *ค่าจ้างเฉลี่ยฐานคำนวณไม่เกิน 15,000 บาท

แต่กรณีที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จแทน

2. เงินชดเชยเลิกจ้าง

ถ้าเราทํางานจนเกษียณ เราจะได้อะไรบ้าง?

ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน การเกษียณอายุไม่ได้เป็นการเลิกจ้างโดยสมัครใจ แต่เพราะเราอายุเกินข้อกำหนดในการทำงาน ดังนั้นจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยรายได้จากบริษัทตามกฎหมาย

3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ถ้าเราทํางานจนเกษียณ เราจะได้อะไรบ้าง?

เมื่ออายุ 60 ปี สามารถไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพได้ที่ สำนักงานเขต กทม., อบต. หรือเทศบาล โดยที่ทุกคนจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นรายเดือนไปตลอดชีวิต และเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดตามช่วงอายุ

FinSpace

ที่มาบทความ: https://www.finspace.co/%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%93/