1AMSET50-RU

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

รายละเอียดการซื้อ

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป
1 บาท
1 บาท

ค่าธรรมเนียม

ตามหนังสือชี้ชวน
เก็บจริง
ข้อมูลค่าธรรมเนียมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อความแม่นยำของข้อมูลกรุณาศึกษาข้อมูลจาก หนังสือชี้ชวน