กองทุนนี้เลิกดำเนินการแล้ว

ข้อมูลของกองทุนนี้อาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลอื่นประกอบ

ABAG

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์